Για εργαζόμενες μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, οι εισφορές τους μειώνονται κατά 50% για όλο το δωδεκάμηνο που ακολουθεί τον μήνα τοκετού. Το παραπάνω, έχει αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο του 2008,  και ως τον Μάρτιο του 2010. Γεγονός που σημαίνει, ότι για όσες έχει παρακρατηθεί η εισφορά που τους αναλογεί το αντίστοιχο διάστημα,  θα πρέπει να τους επιστραφεί το 50% των εισφορών αυτών.
ΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ
- Ολες τις εργαζόμενες μισθωτές ανεξάρτητα μορφή εργασίας (ορισμένου, αορίστου χρόνου,. ωρομίσθιες κλπ). Ωστόσο, για όσες είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, το μέτρο ισχύει μόνο κατά την περίοδο της σύμβασής τους.
- Για όσες μητέρες κάνουν χρήση της εξάμηνης ειδικής άδειας μητρότητας, οι εισφορές του κλάδου σύνταξης που τις βαρύνουν καταβάλλονται επίσης μειωμένες κατά 50% ενώ η διάρκεια του δωδεκαμήνου περιορίζεται ανάλογα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Για την επιστροφή των εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης από τη δικαιούχο μητέρα και η έκδοση απόφασης Διευθυντή.  
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αίτηση να συνοδεύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, καθώς και από λοιπά ασφαλιστικά στοιχεία (βιβλιάριο ασθενείας, Α.Α.Λ.Α., βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.) από τα οποία να προκύπτουν:...

Η ημερομηνία γέννησης του τέκνου.
• Η ημερομηνία λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.
• Η επιστροφή της δικαιούχου μητέρας στην εργασία της.
• Η χρήση εξάμηνης ειδικής άδειας λόγω μητρότητας ή του εννεαμήνου.
-Αρμόδιο Υποκ/μα για υποβολή της αίτησης είναι, το Υποκ/μα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εδρεύει ο εργοδότης στον οποίο απασχολήθηκαν κατά το κρίσιμο διάστημα οι ασφαλισμένες μητέρες του Ιδρύματος.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχες προσέλθουν στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας τους οι αιτήσεις τους θα παραληφθούν και θα διαβιβασθούν αρμοδίως.
Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε έτη
Να σημειώσουμε ότι το μέτρο των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για μητέρες, ισχύει και για αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες στο ΤΕΒΕ
Δείτε σχετικά παλαιότερη ανακοίνωσή μας «χορήγηση επιδόματος τοκετού σε ασφαλισμένες στο ΤΕΒΕ.