ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Οι συντάξεις αναπηρίας που χορηγεί το ΙΚΑ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :

 • Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο
 • Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα
 • Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας
 • Σύνταξη Αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια


Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο

 • (Για παλαιούς ασφαλισμένους   πριν από την 1-1-1993)

  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
•    4.500 ημέρες, είτε
•    1.500 ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον 600 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία, είτε
•    τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία,  , από τις οποίες οι 300 να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία
Σημείωση: δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓ

 • (Για νέους ασφαλισμένους  μετά από 1.1.1993)

  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    4500 ημέρες, είτε
•    1500, από τις οποίες 600 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου που επήλθε η αναπηρία
•    Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης.

Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα

 • (Για παλαιούς ασφαλισμένους   πριν από την 1-1-1993)

  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον:
•    έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έστω και μία ημέρα.
•    το ατύχημα έχει χαρακτηριστεί εργατικό

 • (Για νέους ασφαλισμένους  μετά από 1.1.1993)

  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    Αρκεί μία ημέρα ασφάλισης

Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας

 • (Για παλαιούς ασφαλισμένους   πριν από την 1-1-1993) 

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις μισές από τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης από κοινή νόσο.
•    Το ατύχημα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ότι συνέβη εκτός εργασίας.
•    Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).

 • (Για νέους ασφαλισμένους  μετά από 1.1.1993)

  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    2250 ημέρες, είτε
•    750, από τις οποίες 300 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου στο οποίο επήλθε η αναπηρία
•    Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης.
 Σύνταξη Αναπηρίας από επαγγελματική ασθένεια

 • (Για παλαιούς ασφαλισμένους   πριν από την 1-1-1993)

  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε επαγγελματική νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον:
•    Έχει ασφαλιστεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον ελάχιστο χρόνο ο οποίος, ανάλογα με την επαγγελματική ασθένεια, .
•    Η προσβολή του ασφαλισμένου από την επαγγελματική νόσο θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί ιατρικώς κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
Στην περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του ασφαλισμένου, η ιατρική διαπίστωση της επαγγελματικής ασθένειας θα πρέπει να έχει γίνει, ανάλογα με την επαγγελματική ασθένεια,  μέγιστο χρόνο από τη διακοπή της απασχόλησης.

 • (Για νέους ασφαλισμένους  μετά από 1.1.1993)

  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    Ο ελάχιστος χρόνος που προβλέπεται κατά περίπτωση από το άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας.
Η αναπηρία πρέπει να οφείλεται στη συγκεκριμένη εργασία που θεωρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ότι ευθύνεται για επαγγελματική νόσο.

Β ) ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 • (Για παλαιούς ασφαλισμένους   πριν από την 1-1-1993)

Οι συντάξεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας μονιμοποιούνται, δηλαδή δεν απαιτείται εκ νέου παράταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α ) Στην ηλικία των  60 χρόνων για τον άνδρα και στα 55  για τις γυναίκες εφόσον:
-Έχουν συνεχή συνταξιοδότηση λόγω  αναπηρίας πέντε έτη   
-Εχουν εξεταστεί κατα ελάχιστο δυο φορές απο υγειονομικές  επιτροπές
Β ) Στην     ηλικία των  55 χρόνων για τον άνδρα και των  50 για την γυναίκα εφόσον:
-Έχουν συνεχή συνταξιοδότηση λόγω  αναπηρίας επτα  έτη  
-Εχουν εξεταστεί κατα ελάχιστο  τρεις  φορές απο υγειονομικές  επιτροπές
Γ ) χωρίς όριο ηλικίας εφόσον  Έχουν συνεχή συνταξιοδότηση λόγω  αναπηρίας δώδεκα έτη   
•    Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος δεν πήρε σύνταξη αλλά επιδότηση ασθένειας ή ατυχήματος ως συμφερότερων.
•    Επίσης, στις περιπτώσεις που συντρέχει η αρχή του ενιαίου της ασφαλιστικής περίπτωσης και χορηγείται νέα σύνταξη αναπηρίας με αυτή την αρχή, η συνταξιοδότηση αυτή λογίζεται συνεχής.

 • (Για νέους ασφαλισμένους  μετά από 1.1.1993)

Ισχυουν  οι παραπάνω προϋποθέσεις  (παλαιοι  ασφαλισμένοι ) με την διαφορά ότι τα όρια  ηλικίας των γυναικών εξομειώνονται με αυτά των ανδρών  

Γ ) ΠΟΣΟΝ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
•    Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (π.α. 80% και άνω) δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης.
•    Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος (π.α. 67%-79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού της σύνταξης, εκτός εάν έχει πραγματοποιήσει 6000 ημέρες ασφάλισης ή εάν η αναπηρία οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το πλήρες ποσό.
•    Ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (π.α. 50%-66,9%) δικαιούται το 50% της πλήρους σύνταξης, εκτός αν η αναπηρία του οφείλεται κυρίως σε ψυχική πάθηση, οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.