Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στο τέλος Απριλίου στην Βουλή «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» , ρυθμίζονται εκ νέου τα χρέη προς το Δημόσιο  που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα .

Επι της ουσίας ,με το νέο νόμο θεσπίζονται δυο ρυθμίσεις :

  1.  Μία για τα χρέη που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.2012 και μπορούν να ρυθμιστούν σε 48 δόσεις .
  2. και μία πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων που μπορεί να φθάσουν ακόμη και τις 24 (εφόσον η οφειλή έχει βεβαιωθεί εκτάκτως) για ποσά που καθίστανται ληξιπρόθεσμα μετά την 1.1.2013.Ειδικότερα:

ΓΙΑ ΧΡΕΗ  ΜΕΧΡΙ  31.12.2012

  • ΠΟΙΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

-Φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση η οποία βρίσκεται σε ισχύ και είναι συνεπείς σε αυτήν.
-Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

  • ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

-Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές τους δηλώσεις και να μην έχουν απλήρωτες οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου του 2013
-Η ρύθμιση χορηγείται μόνο εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.
(Για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στη νέα ρύθμιση, πρέπει να παρουσιάσει στην εφορία αναλυτική δήλωση των εισοδημάτων και περιουσιακών του στοιχείων και να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας 5ετίας.Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο οφειλέτης δεν δύναται να αποπληρώσει την οφειλή του αλλά μπορεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.)
-Αν οι οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 75.000 ευρώ, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή.
-Για οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 ευρώ απαιτείται επιπλέον η παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίζει την αξία της προσφερόμενης διασφάλισης
Για να υπαχθεί ένας οφειλέτης σε αυτήν θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει πραγματική οικονομική αδυναμία άμεσης αποπληρωμής τους αλλά και οικονομική υ

  • ΥΨΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες και χρωστούν έως και 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων, αλλά στην περίπτωση αυτή χάνονται οι εκπτώσεις από τις προσαυξήσεις και ο οφειλέτης χρεώνεται με επιτόκιο 8,75% για το σύνολο του χρέους του (βασική οφειλή και προσαυξήσεις έως και την 31-12-2012).
 Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα καθοριστεί πιθανότατα στα 10 ευρώ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων
-Για τους υπολοίπους ,οι  οφειλές που είναι συσσωρευμένες έως και το τέλος του 2012 μπορούν να ρυθμιστούν το ανώτερο σε 48 μηνιαίες δόσεις

  • ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

-Με καταβολή εφάπαξ της οφειλής ως  30.6..2013  απαλλαγή ποσοστού  50% επί των προσαυξήσεων,
 -Με απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%)  επί των προσαυξήσεων εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014
-Με απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προσαυξήσεων, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015
-Με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016
-Με απαλλαγή ποσοστού εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017

  • ΠΡΟΣΤΙΜΑ/ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

-Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%.
-Το ποσό της βασικής οφειλής τοκίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 με επιτόκιο που ισούται με το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά οκτώ μονάδες (σήμερα 8,75%).

  • ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Ο οφειλέτης τίθεται εκτός ρύθμισης, εφόσον:
 -Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πάνω από μία φορά.
 -Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.
- Δεν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
- Δεν εξοφλεί εμπρόθεσμα τις οφειλές του, οι οποίες δημιουργούνται από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.
 -Εχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Εφόσον ο οφειλέτης τεθεί εκτός ρύθμισης, υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το υπόλοιπο της οφειλής και οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να επιδιώξουν την αναγκαστική είσπραξή του, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα, όπως κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, δήμευση του μισθού ή της σύνταξης, ακόμη δε και διαπόμπευση του ονόματος του με την ένταξη του σε λίστα οφειλετών που θα δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο!
Προσοχή !
Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
ΓΙΑ ΧΡΕΗ  ΑΠΟ 1.1.2013
 Οι όροι της «πάγιας» ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών (από 12 έως 24 δόσεις) είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιοι με αυτούς της έκτακτης ρύθμισης των 48 δόσεων με μερικές διαφορές:
 -Η υπογραφή της αίτησης από ανεξάρτητο εκτιμητή της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη απαιτείται για ποσά οφειλής από 50.000 έως 150.000 ευρώ.
-Για οφειλή άνω των 150.000 ευρώ απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις