Δυστυχώς, σε ένα ακόμα πολιτικό τρικ σε βάρος αυτή την φορά των μακροχρόνια ανέργων εξελίσσεται το πολυσυζητημένο επίδομα των 200,00€.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε η σχετική εγκύκλιος, από την οποία προκύπτει, πως   όσοι   είναι άνεργοι και  το τακτικό επίδομα ανεργίας  τους έληξε  πριν την 1Νοεμβρίου 2013, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την επιδότηση  των 200,00€

Οι υπόλοιποι «τυχεροί»  -όσοι δηλαδή εξακολουθούσαν να παίρνουν τακτική επιδότηση   και μετά την 1 Νοεμβρίου του 13,  ή όσοι θα παραμείνουν  άνεργοι από εδώ και εμπρός  - έχουν την δυνατότητα  εντός δυο μηνών από την λήξη της  τακτικής  επιδότησης  να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά προκειμένου να επιδοτηθούν.
 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

  • Να έχουν ηλικία μεταξύ 20 ως 66 ετών
  • Να βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

(Η κατάσταση συνεχούς ανεργίας προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.)

  • Να έχουν  ετήσιο οικογενειακό εισόδημά που να μην  ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10,000.00€).

(Δεν συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημα   τα επιδόματα ανεργίας  και μητρότητας ,ενώ το όριο  του ετήσιου εισοδήματος προσαξαύνεται  κατά 586,00€ για κάθε ανήλικο τέκνο  )
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
Το δικαίωμα ασκείται εντός αποσβεστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.
Ο δικαιούχος για να λάβει το επίδομα μακροχρόνια ανέργου υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής  δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της αίτησης οικονομικού έτους
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων
γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
δ) Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο κ.λπ.).
ε) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.