Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Έκθεση προόδου για εναλλακτικά των ζώων πειράματα

«Ο δρόμος για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών για την ανθρώπινη υγεία στην ΕΕ -»

Αυτό είναι το θέμα της ετήσιας έκθεσης τοξικολογίας της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Καταναλωτών, σε σχέση με την αναζήτηση αξιόπιστων εναλλακτικών των ζώων μεθόδων αξιολόγησης της ασφάλειας των καλλυντικών.

Η κατάργηση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά , θέτει προκλήσεις για τη βιομηχανία καλλυντικών και για τους επιστήμονες που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλή για τους καταναλωτές.

Οι δοκιμές σε ζώα παρείχαν έναν αξιόπιστο τρόπο να γνωρίζουμε ότι τα τελικά προϊόντα και τα συστατικά τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.

Καθώς δεν επιτρέπεται πλέον η δοκιμή σε ζώα, υπάρχει συνεχής αναζήτηση αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων εκτός ζώων για τον έλεγχο της ασφάλειας των καλλυντικών συστατικών και τηρώντας τη «Μεθοδολογία Νέας Προσέγγισης».
Τώρα, τα απαραίτητα δεδομένα ασφαλείας τόσο για τα συστατικά όσο και για το τελικό προϊόν αντλούνται από επικυρωμένες (ή επιστημονικά έγκυρες) μεθόδους αντικατάστασης.

Έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά χρειάζονται περισσότερα παραδείγματα για να δημιουργηθεί αυτοπεποίθηση ότι η εκτέλεση της εκτίμησης κινδύνου επόμενης γενιάς, επίσης για νέα συστατικά , συνεχίζει να παρέχει προστασία στους καταναλωτές.

Υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τον έλεγχο για πιο περίπλοκα ζητήματα – όχι μόνο ότι ένα συστατικό ή προϊόν δεν είναι ερεθιστικό, αλλά ότι είναι και ασφαλές μη καρκινογόνο όταν χρησιμοποιείται επανειλημμένα, και όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα καλλυντικά προϊόντα.

Η φετινή ανασκόπηση συνοψίζει τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση της ασφάλειας των συστατικών καλλυντικών και ζητήματα που σχετίζονται με τον προσδιορισμό και τη χρήση τους.

Το γενικό συμπέρασμα αυτής της έκθεσης είναι ότι εχει σημειωθεί σαφής πρόοδος, αλλά χρειάζονται περισσότερα παραδείγματα για να δημιουργηθεί αυτοπεποίθηση ότι η εκτέλεση της εκτίμησης κινδύνου επόμενης γενιάς καλλυντικών και νέων συστατικών , συνεχίζει να παρέχει προστασία στους καταναλωτές.
Οι προσεγγίσεις εκτίμησης κινδύνου επόμενης γενιάς και στάθμιση βάρους αποδεικτικών στοιχείων στις οποίες οι έννοιες της μεθοδολογίας νέας προσέγγισης συνδυάζονται με ιστορικά δεδομένα ζώων, θα συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτή την κατεύθυνση .

The way forward for assessing the human health safety of cosmetics in the EU – Workshop proceedings’.