Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Έκθεση RAPEX για το 2019

Το 90% των μη συμμορφούμενων χημικών ουσιών στην ΕΕ προέρχεται από χώρες εκτός ΕΟΧ

Το RAPEX αποτελεί ένα σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα.
Ασχολείται με όλα τα προϊόντα που απευθύνονται στον καταναλωτή με εξαίρεση τα τρόφιμα και τα ιατροφαρμακευτικά που διέπονται από άλλους κανόνες διακίνησής τους

Σύμφωνα με την έκθεση για τα πεπραγμένα του 2019 :
Πέρυσι, τα κράτη μέλη της ΕΕ / ΕΟΧ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποίησαν στο σύστημα 1.468 παράνομες ουσίες.
Ο συνολικός αριθμός όλων των περιπτώσεων χημικών μη συμμόρφωσης που κοινοποιήθηκαν στη Rapex σημείωσε άνοδο κατά 24% σε σύγκριση με το 2018.

Oι περιορισμένες φθαλικές ενώσεις, που απαντώνται κυρίως στα παιχνίδια για παιδιά, αποτελούν τη συχνότερη περίπτωση μη συμμόρφωσης με το REACH

Το 2018, τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα , όπως στα παιχνίδια και τα καλλυντικά, αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια στην αγορά της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Όσον αφορά τις τρεις πρώτες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ανά ομάδα κατηγοριών, το 53% των κοινοποιήσεων για παράνομες ουσίες περιελάμβανε παιχνίδια, το 16% καλλυντικά και το 12% χημικά προϊόντα.

Πηγές:

RAPEX -Safety Gate: the rapid alert system for dangerous non-food products
CEFIC – The European Chemical Industry Council

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Καλλυντικών


Ακρωνύμια & Ορολογία