Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αισθητικού

Κωδικός υπηρεσίας: 9210

Χρόνος διεκπεραίωσης:
Εντός τριμήνου από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011).
Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση τις σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

Κόστος: 36.98 €

Νομικό πλαίσιο:
ΦΕΚ 1502/Β/4-5-2012, (Μεταφορά αρμοδιότητων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)
ΦΕΚ 906/Β΄/17.07.2002, (Καθορισμός διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ)
ΦΕΚ 37/Α/1989 (Π.Δ. 83/1989), (Επαγγελματικά δικαιώματα αισθητικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
ΦΕΚ 244/Α/1969 (άρθρ. 3 Ν.Δ. 361/1969)
ΦΕΚ 44/Α/2004 (άρθρ. 10 Ν. 3230/2004). (απλούστευση διαδικασίας εκδόσεως διοικητικών πράξεων )

Γενικά Δικαιολογητικά
• Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος αισθητικού (Απαραίτητο έγγραφο)
• Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα σύμφωνα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ)
• Δύο (2) Φωτογραφίες.
• Παράβολο από Δ.Ο.Υ. (7,63 €)
• Παράβολο χαρτοσήμου (29,35 €).
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε ταυτοποιητικού στοιχείου.

Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται Δελτίο Ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92. Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενών (ΕΔΤΟ).

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης
Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται.
Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως τους

Ειδικά Δικαιολογητικά
• (Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας) Πιστοποιητικό Αμοιβαιότητας.
• (Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας) Άδεια Εργασίας.
• (Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας:) Άδεια Παραμονής.
• (Για τους υπηκόους των Κρατών – Μελών της Ε.Ε..) Άδεια Διαμονής

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αισθητικού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 3: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 4: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά).

Βήµα 5: Η Υπηρεσία ελέγχει αν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση του τριμήνου τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως. Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, και εφόσον έχει ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/2004) δύναται να την παραλάβει με τον τρόπου που έχει ο ίδιος ορίσει.

Ο Πολίτης του οποίου η αίτηση έχει επιτυχώς διεκπεραιωθεί από την αρμόδια υπηρεσία και εφόσον έχει αιτηθεί για την χορήγηση βεβαίωσης για την άσκησης του επαγγέλματος του αισθητικού και έχει δηλώσει ως σημείο παραλαβής της ένα ΚΕΠ/ΕΚΕ, προσέρχεται σε αυτό και παραλαμβάνει τη βεβαίωση.

Πύλη Ερμής