Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη νυχιών

Το  2018  πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την άσκηση επαγγέλματος του τεχνίτη  νυχιών

Κύριο  χαρακτηριστικό των αλλαγών αυτών  ,ήταν η μείωση του απαιτούμενου χρόνου  προϋπηρεσίας αλλά και η απλούστευση διαδικασιων  αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος

Με τον νόμο Ν.4512/2018 που ψηφίστηκε τον  Ιανουάριο του 2018,  καθίσταται πλέον σαφές   με ποιες προϋποθέσεις κάποιος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα  του τεχνίτη νυχιών.

Αξίζει  της προσοχής , πως  με τον νέο νόμο , δίνεται  η δυνατότητα και σε μη έχοντες κανένα τίτλο σπουδών,  να λάβουν βεβαίωση επάρκειας και αντίστοιχη δυνατότητα άσκησης  του επαγγέλματος υπό την προϋπόθεση όμως , ότι ως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο .

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε  τον Οκτώβριο του 2018 , απλουστεύονται  περαιτέρω οι διαδικασίες έναρξης άσκησης επαγγέλματος

Πλέον  ο ενδιαφερόμενος μπορεί να  προσέρχεται σε ένα ΚΕΠ και να υποβάλλει σχετική αίτηση   προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,ενώ το ΚΕΠ είναι υποχρεωμένο εντός   20 ημερών να εκδώσει ή να απορρίψει την αίτηση .

Ειδικότερα:

α )Ασκηση  του επαγγέλματος   τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών

(Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α’/17-1-2018)

Άρθρο 244 Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή – κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών

1. Για την άσκηση  του επαγγέλματος  τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών απαιτείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης.

α) Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

γ) Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Β ) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος μέσω ΚΕΠ

(Αριθμ. Δ1γ Γ.Π.οικ 75644 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4715/22.10.2018)

«Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1 .Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)  ΠΡΟΣ: Την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή το ΕΚΕ

Περιγραφή αιτήματος: « Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών».

2 . Τίτλοι σπουδών εκπαίδευσης & κατάρτισης    (όπως  περιγράφονται ανωτέρω σύμφωνα με το  άρθρο 244 του Νόμου.4512/2018)

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας

4.Παράβολο Δημοσίου 8 €  

5.Παράβολο Χαρτοσήμου 30 €  

6. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.04.2012 Υ.Α. – ΦΕΚ 1199 Β ́).

7. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.