Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ανοικτή πρόσβαση στις λίστες ενδοκρινικών διαταρακτών

Μια πρωτοβουλία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια νέα ιστοσελίδα που παρουσιάζει καταλόγους αναγνωρισμένων και πιθανών ενδοκρινικών διαταραχών ((EDs)) εντός της ΕΕ ξεκινά με κοινή πρωτοβουλία μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από τη Δανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος και υποστηρίζεται από εθνικές αρχές στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής έχουν γίνει μια σοβαρή πηγή ανησυχίας μεταξύ πολιτικών, επιστημόνων και της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ και αρκετά χρόνια, η Δανία δραστηριοποιείται διεθνώς στο ζήτημα της αυξανόμενης γνώσης των ζητημάτων που σχετίζονται με τα EDs προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσω της ρύθμισης αυτών των ουσιών

Ο στόχος της νέας πρωτοβουλίας, είναι να ενημερώσει κατά κύριο λόγο τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των ουσιών που προσδιορίζονται ως EDs ή υπό αξιολόγηση για ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής εντός της ΕΕ.

Οι κατάλογοι (δυνητικών) EDs καταρτίζονται από υπάρχουσες πηγές προκειμένου να επιταχυνθεί ο περαιτέρω προσδιορισμός και ρύθμιση των EDs στην ΕΕ και να αποφευχθεί η επανάληψη της εργασίας και οι ασυνέπειες στην αξιολόγηση των ουσιών σε όλες τις νομοθεσίες. Οι καταρτισμένοι κατάλογοι EDs των ΕΕ δεν ήταν διαθέσιμοι έως σήμερα

Η ιστοσελίδα παρέχει έναν κατάλογο που περιέχει ουσίες που προσδιορίζονται ως EDs σε επίπεδο ΕΕ (Λίστα Ι) και έναν άλλο κατάλογο που περιέχει ουσίες υπό αξιολόγηση για ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με μια νομοθεσία της ΕΕ (Κατάλογος II).
Επιπλέον, παρέχει έναν τρίτο κατάλογο που περιέχει ουσίες που θεωρούνται EDs σε εθνικό επίπεδο σε ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη (Κατάλογος III).

Κατά τη στιγμή της έναρξης, η Δανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος συμπεριέλαβε εννέα ουσίες στον κατάλογο ΙΙΙ βάσει του αποτελέσματος μιας έκθεσης που εντοπίζει πιθανά ED που δημοσιεύθηκαν από το Δανικό Κέντρο Ενδοκρινικών Διαταραχών (CeHoS) το 2018.

Ο σκοπός της συλλογής αυτών των πληροφοριών είναι να βελτιωθεί η γνώση σχετικά με τα ED, να αυξηθεί η διαφάνεια, η συνοχή και η συνέπεια, καθώς και ο συντονισμός μεταξύ νομοθετικών τομέων.

Είναι επίσης πιθανό, ότι η ταυτοποίηση και η ρύθμιση των πρόσθετων ED μπορεί να διευκολυνθεί από αυτό το μοναδικό αποθετήριο πληροφοριών.

Danish Environmental Protection Agency
New webpage directs attention to endocrine disrupting chemicals within the EU

e class Κανονισμός Καλλυντικών/

Θεματική ενότητα : Κριτήρια Ασφάλειας/Ουσίες υψηλής ανησυχίας
Επανάληψη στο τέλος Ιουλίου /δωρεάν συμμετοχή