Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αποφάσεις για περιορισμούς συστατικών

Νέες αποφάσεις επιτροπών του ECHA περιλαμβάνουν και τρία συστατικά με χρήση σε προϊόντα καλλωπισμού

Τα συγκεκριμένα  συστατικά  αφορούν  το σαλικυλικό  μεθύλιο ,το κιτρικό οξύ και την κετόνη   MIBK
Σαλικυλικό Μεθύλιο (Methyl Salicylate)

CAS 119-36-8
Βιομηχανική χημική ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως σε αρώματα και καλλυντικά.
Η ουσία δεν έχει καταχωρηθεί στο παράρτημα VI του κανονισμού CLP.
Η επιτροπή RAC (Committee for Risk Assessment) ταξινόμησε την ουσία ως επιβλαβή σε περίπτωση κατάποσης (AcuteΤοξ. 4)
Την ταξινόμησε επίσης ως ουσία που μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (Skin Sens. 1B) και ως επιβλαβή για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιδράσεις(Aquatic Chronic 3).

Κιτρικό οξύ (Citric Acid)

CAS: 77-92-9
Το κιτρικό οξύ είναι πολύ διαδεδομένο στο φυτικό βασίλειο, κυρίως στα λεμόνια και τα άλλα εσπεριδοειδή .
Είναι εξαιρετικό φυσικό συντηρητικό, ενώ χρησιμοποιείται και ως ρυθμιστής οξύτητας .
Είναι μια δραστική ουσία σε βιοκτόνα που χρησιμοποιείται επίσης ως απολυμαντικό και ως αλγοκτόνο ..
Η ουσία δεν έχει καταχωρηθεί στο παράρτημα VI του κανονισμού CLP.
Η RAC ταξινόμησε το κιτρικό οξύ ως ουσία που προκαλεί σοβαρό ερεθισμό στα μάτια (Eye Irrit. 2) και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος (STOT SE 3)

Κετόνη MIBK

CAS 108-10-1
Η μεθυλ ισοβουτυλ κετόνη ( ΜΙΒΚ ) είναι η οργανική ένωση που χρησιμοποιείται ως διαλύτης για ρητίνες, χρώματα, και βερνίκια
Η ουσία έχει καταχώριση στο παράρτημα VI του κανονισμού CLP ως εξαιρετικά εύφλεκτο ως υγρό και ατμός (Flam.Liq.2), για οξεία τοξικότητα μέσω της οδού εισπνοής έκθεσης (AcuteΤοξ. 4 *, ελάχιστη ταξινόμηση), για την πρόκληση σοβαρού ερεθισμού των ματιών (Eye Irrit. 2)
Η RAC ταξινόμησε την MIBK ως επιβλαβή ουσία σε περίπτωση εισπνοής (AcuteΤοξ. 4), με εκτίμηση οξείας τοξικότητας (ATE, εισπνοή) 11 mg / L για ατμούς και διατήρηση των ταξινομήσεων για ερεθισμό των ματιών (Eye Irrit 2) και την πρόσθετη δήλωση κινδύνου EUH066.
Επιπλέον, η RAC συμφώνησε με την πρόταση της Αυστρίας να την ταξινομήσει ως ουσία που μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη (STOT SE3) και ως ουσία που είναι ύποπτη ότι προκαλεί καρκίνο (Carc. 2, Η351).

Κέντρο Γνώσης

Ακρωνύμια & Ορολογία
Επεξήγηση όρων που αναφέρονται κυρίως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Καλλυντικών Είσοδος