Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αργή η πρόοδος της ΕΕ σε περιβαλλοντικά θέματα

Απαιτούνται περισσότερες δράσεις σε θέματα που αφορούν συστατικά nano και ενδοκρινικούς διαταράκτες ..


Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον  (7EAP), μη κυβερνητικές οργανώσεις άσκησαν κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,  για το τρόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος .

Το Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον  (7EAP), τέθηκε σε ισχύ το 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2020.

Στόχος του είναι , να αναγνωριστούν και καταγραφούν όλα τα συστατικά υψηλής ανησυχίας “SVHC”,  όχι μόνο σε καταλόγους των κρατών μελών αλλά και σε αυτούς των υποψηφίων χωρών .

Στο πλαίσιο αυτό , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για ουσιαστική πρόοδο στους εξής τομείς :

  • Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία από έκθεση σε κοκτέιλ χημικών συστατικών
  • Ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με ενδοκρινικούς διαταρακτες
  • Εξειδίκευση νομοθετικού πλαισίου για τα νανοϋλικά

Σε σχέση με τους παραπάνω στόχους,  μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες καταναλωτών επικρίνουν την «μη ικανοποιητική» πρόοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εφαρμογή των πολιτικών του 7EAP.

Σε σχόλια που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση , ανέφεραν ότι η ΕΕ ” είναι πάρα πολύ αργή” στην εφαρμογή πολιτικών για τον έλεγχο των χημικών ουσιών που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα, ενώ για την αντιμετώπιση της «επίδρασης κοκτέιλ» χημικών ουσιών η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη προώθηση ολοκληρωμένης και συντονισμένης αξιολόγησης όλου του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ.
Τέλος ,σε σχέση με τα νανοϋλικά , ΜΚΟ δήλωσαν ότι η ανάγκη για προληπτική προσέγγιση στα νανοϋλικά «δεν εφαρμόζεται σοβαρά».
Απαιτείται νέος ορισμός , καθώς και διάταξη που να εξασφαλίζει ότι αυτά θεωρούνται νέες ουσίες και καταχωρούνται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίστοιχες ουσίες…