Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ασφάλεια των νανοϋλικών στα καλλυντικά

Εντολή   της Διεύθυνσης Ανάπτυξης   για επιστημονική γνωμοδότηση της SCCS   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG GROW) ,απέστειλε εντολή στην SCCS για επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την ασφάλεια των νανοϋλικών στα καλλυντικά.
Η ΕE ζητά γνωμοδότηση σε δύο σημεία :

α)Ζητείται από την SCCS να εξετάσει τον κατάλογο των νανοϋλικών που δημοσιεύτηκε το 2019 και να καθορίσει ποια από αυτά μπορούν να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν συγκεκριμένες ανησυχίες προκειμένου να διαμορφωθεί μια λίστα προτεραιότητας για την αξιολόγησή κινδύνου . Ειδικότερα, ζητείται από την SCCS να παράσχει περιγραφή των συγκεκριμένων ανησυχιών που έχουν προκύψει για τα νανοϋλικά που αναφέρονται παραπάνω. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται σε διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία καθώς και σε εκτιμήσεις των εμπειρογνωμονων στην SCCS.

β)Λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες ασαφείς γνωμοδοτήσεις της SCCS, όπως για το [κολλοειδές ασήμι (νανο) το στυρένιο κλπ ζητείται από την SCCS να αξιολογήσει εάν μπορεί να εντοπιστεί δυνητικός κίνδυνος για αυτα τα συστατικά .

Η αξιολόγηση αυτή, ανεξάρτητα από τα στοιχεία που είχαν προηγουμένως υποβληθεί από τους αντίστοιχους αιτούντες, θα πρέπει να βασίζεται στη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία και στην κρίση εμπειρογνωμόνων της SCCS και να αφορά:

  • Συστημική ή τοπική διαθεσιμότητα, επιβλαβείς επιδράσεις που σχετίζονται ειδικά με νανο-μορφή
  • Καταλυτικές αντιδράσεις στην επιφάνεια
  • Απορρόφηση (ή πιθανή απορρόφηση) από δερματικές και αναπνευστικές οδούς
  • Δυνατότητες νανο-μορφής για την παροχή ιοντικών μορφών ..

Για να αποφευχθούν οι αντικρουόμενες απόψεις με άλλους φορείς, η ΕE καλεί τη SCCS να συμβουλευθεί και την επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς αναδυόμενους κινδύνους (SCHEER).

H SCCS αποδέχτηκε την παρούσα γραπτή εντολή στις 5 February 2020

Φάκελος Νανοϋλικά

Κέντρο Γνώσης/ Κατηγορία Καλλυντικά