Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αφιέρωμα :Μελάνια μόνιμου μακιγιάζ

O φάκελος /προετοιμασίας του κανονισμού

Ο φάκελος που εκπόνησε ο ECHA κατόπιν του αιτήματος της Επιτροπής αναφέρεται στον νέο  κανονισμό ως «ο φάκελος του παραρτήματος XV».

Συντάχθηκε σε συνεργασία με την Ιταλία, τη Δανία και τη Νορβηγία και με τη συνδρομή του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Εκτίμησης Κινδύνου για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια.

Στον φάκελο καταδεικνυόταν ότι οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία που ενέχει η έκθεση σε ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα σε μείγματα που χρησιμοποιούνται για δερματοστιξία, δεν ελέγχονται επαρκώς και πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί ένα εναρμονισμένο υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Ένωσης.

.
Για τον λόγο αυτό προτεινόταν:

Η θέσπιση περιορισμού για την απαγόρευση τόσο της διάθεσης στην αγορά μειγμάτων που προορίζονται για χρήση στη δερματοστιξία όσο και της χρήσης μειγμάτων στη δερματοστιξία εάν αυτά περιέχουν ουσίες που ταξινομούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 στις τάξεις κινδύνου καρκινογένεσης, μεταλλαξιγένεσης ή τοξικότητας στην αναπαραγωγή κατηγορίας 1A, 1B ή 2, ευαισθητοποίησης του δέρματος κατηγορίας 1, 1A ή 1B, διάβρωσης του δέρματος κατηγορίας 1, 1A, 1B, 1Γ ή ερεθισμού του δέρματος κατηγορίας 2, ή σοβαρής οφθαλμικής βλάβης κατηγορίας 1 ή ερεθισμού των οφθαλμών κατηγορίας 2.

Προτεινόταν επίσης , η συμπερίληψη ορισμένων ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα II ή IV του κανονισμού . 1223/2009 με ειδικούς όρους, και ουσιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 του ψηφίσματος ResAP (2008)1 του Συμβουλίου της Ευρώπης, με βάση το γεγονός ότι ενδέχεται είτε να υφίστανται αποσύνθεση είτε να περιέχουν υπολειμματικές αρωματικές αμίνες που έχουν ταξινομηθεί για καρκινογένεση ή μεταλλαξιγένεση.

Επιμορφωτικό πρόγραμμα/ Κριτήρια Ασφάλειας Συστατικών

Ουσίες υψηλής ανησυχίας και κανονονισμός REACH

Επιπλέον, προτεινόταν σειρά απαιτήσεων επισήμανσης.

Αυτές περιλάμβαναν απαίτηση να δηλώνεται το γεγονός ότι το μείγμα προοριζόταν για χρήση στη δερματοστιξία, απαίτηση για τον καθορισμό ενός μοναδικού αριθμού αναφοράς για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης παρτίδας, απαίτηση για την απαρίθμηση τυχόν συστατικών που ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.


Τέλος , θεωρήθηκε απαραίτητη η συμπερίληψη πρόσθετης απαίτησης επισήμανσης για την υπόδειξη της παρουσίας νικελίου και χρωμίου(VI), δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες ουσίες μπορούν να επάγουν νέα περιστατικά ευαισθητοποίησης του δέρματος και, δυνητικά, να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαισθητοποιημένα άτομα. Οι απαιτήσεις επισήμανσης προτάθηκαν με σκοπό να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες στους καταναλωτές και τους δερματοστίκτες, να διευκολυνθεί η εφαρμογή του περιορισμού και να διασφαλιστεί η διενέργεια των κατάλληλων ερευνών σε περίπτωση δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία.