Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βάση δεδομένων για τιμές αναφοράς τοξικότητας (TRVs)

Ο Γαλλικός Οργανισμός για τα τρόφιμα το περιβάλλον &την επαγγελματική υγιεινή και ασφάλεια ANSES ,εγκαινιάζει μια βάση δεδομένων με περισσότερες από 500 τιμές αναφοράς τοξικότητας συμπεριλαμβανόμενων και ουσιών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά .

Η τιμή αναφοράς τοξικότητας (TRV) είναι ένας τοξικολογικός δείκτης που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ή να ποσοτικοποιήσει έναν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία που συνδέεται με την έκθεση σε μια χημική ουσία.
Αυτές οι τιμές είναι ζωτικής σημασίας όταν πραγματοποιούνται ποσοτικές αξιολογήσεις των κινδύνων για την υγεία για τον γενικό πληθυσμό. Χρησιμοποιούνται από εταιρείες και συμβούλους τους για να αποδείξουν ότι ελέγχονται οι κίνδυνοι (για παράδειγμα, για κατοίκους που ζουν κοντά σε ταξινομημένες εγκαταστάσεις για προστασία του περιβάλλοντος, μολυσμένους τόπους και εδάφη κλπ.) και από τις δημόσιες αρχές για τη διατύπωση συστάσεων για τη διαχείριση κινδύνου.

Από το 2004, ο ANSES επεξεργάζεται ένα εθνικό πρόγραμμα για τις τιμές αναφοράς τοξικότητας (TRVs).
Τώρα ο Οργανισμός δρομολογεί μια βάση δεδομένων που έχει αναπτύξει, η οποία περιέχει περίπου 500 TRV που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει για τις δικές του εμπειρικές εργασίες αξιολόγησης.
Αυτή η βάση δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες (όνομα και αριθμό CAS , τα TRV) και παρέχει επίσης πρόσβαση σε όλες τις εκθέσεις του Οργανισμού για  τις απόψεις του  που σχετίζονται με την αξιολόγηση των  TRV.