Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βεβαίωση έκδοσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

Το υπουργείο υγείας δημοσίευσε διευκρινιστική εγκύκλιο, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

Στην εγκύκλιο Αρ.Πρωτ. Γ5β/ Γ.Π. οικ. 25700 αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

Η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος υγείας εκδίδεται
α) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας εκάστου επαγγέλματος, και
β) με απόφαση αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Σ.Α.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναλόγως της προέλευσης των τίτλων εκπαίδευσης του επαγγελματία υγείας.
Συγκεκριμένα περί των αποφάσεων αναγνώρισης που χορηγούνται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το «άρθρο 1» της παρ. Θ.16 «Τροποποίηση του Π.Δ. 38/2010» του ν.4093/2012 ( ΦΕΚ 222 Α΄):«Με το παρόν διάταγμα:

 1. Εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς:
  α) την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 «σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», (Ε.Ε. αριθ. L 255/30.9.2005 σελ. 22) και θεσπίζονται οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους αναγνωρίζονται, για την ανάληψη και την άσκηση νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη − μέλη (στο εξής αναφερόμενα ως «κράτη – μέλη καταγωγής») και δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα, να ασκεί αυτό το επάγγελμα.
  β) Την Οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας», (Ε.Ε. αριθ. L 363/20.12.2006 σελ.141), κατά το μέρος που αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ.
 2. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελματικής
  ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
  Επιπροσθέτως σύμφωνα με την παρ. 5 «του άρθρου 2» της εν λόγω τροποποίησης
  καθορίζεται ότι «Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος…………».