Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βελονισμός για την αϋπνία

Μελέτη συμπεραίνει οτι τα τρέχοντα στοιχεία δεν είναι αρκετά αυστηρά για να υποστηρίξουν ή να αντικρούσουν τον βελονισμό για τη θεραπεία της αϋπνίας. Απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές υψηλής ποιότητας.
Αν και οι συμβατικές μη φαρμακολογικές και φαρμακολογικές θεραπείες για την αϋπνία είναι αποτελεσματικές σε πολλούς ανθρώπους, εναλλακτικές θεραπείες όπως ο βελονισμός εφαρμόζονται ευρέως. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν τα τρέχοντα στοιχεία είναι αρκετά αυστηρά για να υποστηρίξουν τον βελονισμό για τη θεραπεία της αϋπνίας.

Μια ανασκόπηση μελετών είχε ως στόχο να διερευνήσει ι τα ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με την αποτελεσματικότητα ή μη του βελονισμού σε σχέση με την αϋπνία

Τα κύρια ευρήματα της ανασκόπησης

Επτά δοκιμές πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης. Οι μελέτες περιελάμβαναν 590 συμμετέχοντες με αϋπνία,.
Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 15 έως 98 ετών και η διάρκεια της αϋπνίας κυμαινόταν από 6 μήνες έως 19 έτη.
Οι συνυπάρχουσες ιατρικές παθήσεις που συμβάλλουν στην αϋπνία περιελάμβαναν εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική νόσο τελικού σταδίου και εγκυμοσύνη.
Εκτός από τον συμβατικό βελονισμό με βελόνα, αξιολογήθηκαν διάφορες παραλλαγές του βελονισμού, όπως ο βελονισμός, η μαγνητική και η διαδερμική ηλεκτρική διέγερση σημείων βελονισμού (TEAS).
Η μετα-ανάλυση ήταν περιορισμένη λόγω της σημαντικής ετερογένειας μεταξύ των ομάδων σύγκρισης και μεταξύ των μέτρων έκβασης. Με βάση τα ευρήματα από μεμονωμένες δοκιμές, η ανασκόπηση πρότεινε ότι ο βελονισμός και ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση των βαθμολογιών ποιότητας ύπνου σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του βελονισμού ή των παραλλαγών του ήταν ασυνεπής μεταξύ των μελετών για πολλές παραμέτρους ύπνου, όπως η καθυστέρηση έναρξης του ύπνου, η συνολική διάρκεια ύπνου και η αφύπνιση μετά την έναρξη του ύπνου.
Το συνδυασμένο αποτέλεσμα από τρεις μελέτες που ανέφεραν υποκειμενική βελτίωση της αϋπνίας έδειξε ότι ο βελονισμός ή οι παραλλαγές του δεν ήταν πιο σημαντικά αποτελεσματικοί από τον έλεγχο (RR = 1,66, 95% CI = 0,68 έως -4,03) και παρατηρήθηκε σημαντική στατιστική ετερογένεια. Μόνο μία μελέτη ανέφερε ανεπιθύμητη ενέργεια, με έναν στους 16 ασθενείς (6,3%) να αποσύρεται από τον βελονισμό λόγω πόνου.

Συμπεράσματα των συγγραφέων

Ο μικρός αριθμός τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, μαζί με την κακή μεθοδολογική ποιότητα και τη σημαντική κλινική ετερογένεια, σημαίνει ότι τα τρέχοντα στοιχεία δεν είναι αρκετά εκτεταμένα ή αυστηρά για να υποστηρίξουν τη χρήση οποιασδήποτε μορφής βελονισμού για τη θεραπεία της αϋπνίας. Απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούν κατάλληλη απόκρυψη τυχαιοποίησης και τύφλωση με μακρύτερη παρακολούθηση για την περαιτέρω διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του βελονισμού για τη θεραπεία της αϋπνίας.

Wellness Evidence : Acupuncture for insomnia