Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γλωσσάριο Κοινής Ονοματολογίας Καλλυντικών

Η ΕΕ εκδίδει το ενημερωμένο Γλωσσάρι Συστατικών Καλλυντικών

Στις 29 Απριλίου η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/677, η οποία αποτελεί την ενημέρωση του «Γλωσσάριου κοινών ονομασιών συστατικών για χρήση στην επισήμανση καλλυντικών προϊόντων».
Η νέα έκδοση περιλαμβάνει πλέον 30070 ονόματα INCI σε σύγκριση με 26491 στην προηγούμενη και θα ισχύει από τις 29 Απριλίου 2023.

Σύμφωνα με το   κανονισμό    καλλυντικών ,  οι πληροφορίες επισήμανσης για τα καλλυντικά προϊόντα οφείλουν να περιλαμβάνουν κατάλογο των συστατικών. 
Ο κατάλογος    περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του συστατικού, και συγκεκριμένα: 
Τις χημικές ονομασίες, INCI , 
της  Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιΐας, INN και IUPAC,
 τους αριθμούς EINECS/ELINCS, CAS και Colour Index,
, καθώς και τις ιδιότητες και, εφόσον χρειάζεται, τους περιορισμούς, τις οδηγίες χρήσης και προειδοποιήσεις που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται στην επισήμανση

Η περίπτωση των χρωστικών
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού καλλυντικών , όσον αφορά τις χρωστικές εκτός των χρωστικών για τον χρωματισμό των μαλλιών, πρέπει να χρησιμοποιείται η ονοματολογία CI (Χρωματικού Δείκτη), ανάλογα με την περίπτωση, για τους σκοπούς της επισήμανσης καλλυντικών προϊόντων.
Επομένως, ο αριθμός CI θα πρέπει να αναφέρεται ως η κοινή ονομασία των συστατικών για χρωστικές εκτός των χρωστικών για τον χρωματισμό των μαλλιών.

Η περίπτωση των αρωματικών συστατικών
Ορισμένα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε αρωματικές συνθέσεις δεν διαθέτουν ονομασία INCI. Οι λεγόμενες «ονομασίες με βάση την αρωματική τους προέλευση» χρησιμοποιήθηκαν στην Ένωση για την επισήμανση των καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν τα συστατικά αυτά. Συνεπώς, το γλωσσάριο θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ονομασίες με βάση την αρωματική τους προέλευση που έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τα συστατικά αυτά στην Ένωση.

Για τον σκοπό της επικαιροποίησης του γλωσσαρίου, η Επιτροπή χρησιμοποίησε, ιδίως, τις νέες ονομασίες INCI, όπως δημοσιεύθηκαν από το Συμβούλιο Προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας, και επίσης διόρθωσε τις υφιστάμενες ονομασίες συστατικών που διατυπώθηκαν εσφαλμένα ή παραλείφθηκαν.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για όσους ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες

Μεταφερθείτε στην βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας
Ευρετήριο Κοινής Ονοματολογίας
  • Επεξηγήσεις όρων
  • Ευρετήριο Κοινής Ονοματολογίας Ι Καλλυντικά συστατικά εκτός από αρώματα και αρωματικές πρώτες ύλες
  • Ευρετήριο Κοινής Ονοματολογίας ΙΙ Αρώματα και Πρώτες ύλες