Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδοτήσεις για αντηλιακά φίλτρα

Τελική Γνωμοδότηση της SCCS για το Homosalate (Βενζοϊκό οξύ)

Ιστορικό

Γνωμοδότηση της SCCP το 2007 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «… η χρήση Homosalate σε μέγιστη συγκέντρωση 10% w / w σε αντηλιακό δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.
Οι χρήσεις αυτού του συστατικού σε άλλους τύπους καλλυντικών προϊόντων σε συγκεντρώσεις έως και 10,0% επίσης δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή ».
Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επανεξέταση του κανονισμού καλλυντικών σχετικά με ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής . (ED)
Στην επανεξέταση, η Επιτροπή είχε δεσμευτεί να καταρτίσει κατάλογο προτεραιότητας για δυνητικά ED που δεν καλύπτονται ήδη από απαγορεύσεις ή περιορισμούς στον κανονισμό για τα καλλυντικά .
Ένας κατάλογος προτεραιότητας 28 πιθανών ED σε καλλυντικά ενοποιήθηκε στις αρχές του 2019 με βάση τα στοιχεία που παρέχονται μέσω διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Το Homosalate ήταν μία από αυτές τις ουσίες για τις οποίες .
Κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης για υποβολή δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία για να αποδείξουν την ασφάλεια του homosalate ως φίλτρου UV στα καλλυντικά προϊόντα.
Η Επιτροπή ζητά από την SCCS να διενεργήσει αξιολόγηση ασφάλειας στο homosalate λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Η Γνωμοδότηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που παρέχονται και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με τις πιθανές ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής του ομολοσακικού άλατος, θεωρεί το SCCS Homosalate ασφαλές όταν χρησιμοποιείται ως φίλτρο UV σε καλλυντικά προϊόντα έως μέγιστη συγκέντρωση 10%;
Με βάση την αξιολόγηση της ασφάλειας του Homosalate , και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανές ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, τη SCCS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται ως φίλτρο UV σε καλλυντικά προϊόντα σε συγκεντρώσεις έως και 10%.

Εναλλακτικά, ποια είναι σύμφωνα με την SCCS, η μέγιστη συγκέντρωση που θεωρείται ασφαλής για χρήση του Homosalate ως φίλτρου UV σε καλλυντικά προϊόντα;
Κατά τη γνώμη της SCCS, η χρήση Homosalate ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλής για τον καταναλωτή έως και μέγιστη συγκέντρωση 0,5% στον τελικό προϊόν.

Έχει η SCCS περαιτέρω επιστημονικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση Homosalate σε καλλυντικά προϊόντα;
Η SCCS θεωρεί τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία για ενδοκρινικές διαταραχές των ιδιοτήτων του Homosalate ως ασαφή και στην καλύτερη περίπτωση αμφισβητήσιμα.
Παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις από ορισμένες μελέτες που υποδηλώνουν ότι το homosalate μπορεί να έχει ενδοκρινικές επιδράσεις, τα στοιχεία δεν είναι επί του παρόντος αρκετά πειστικά για να επιτρέψουν την απόκτηση συγκεκριμένου τοξικολογικού σημείου αναφοράς που σχετίζεται με το ενδοκρινικό σύστημα για χρήση στην αξιολόγηση της ασφάλειας.
Δεν έχει ληφθεί υπόψη η έκθεση σε ομογενοποιημένα προϊόντα από άλλα προϊόντα από αυτά που περιλαμβάνονται στις παρούσες προτάσεις.
Συνδυασμένη έκθεση σε σαλικυλικό οξύ είτε σχηματίζεται από μεταβολικό μετασχηματισμό από Homosalate , άλλα σαλικυλικά (π.χ. μεθυλσαλικυλικό) ή απευθείας από το ίδιο το σαλικυλικό οξύ δεν έχει ληφθεί υπόψη στην παρούσα γνώμη.
Η χρήση του Homosalate στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις μπορεί να επηρεάζει την αποτελεσματικότητα ως φίλτρο UV, ωστόσο αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του SCCS για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καλλυντικών συστατικών.

Κέντρο Γνώσης

Βιβλιοθήκη Καλλυντικών -Αντηλιακά