Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνώμη της SCCS για αντηλιακό φίλτρο

Νέες τροποποιήσεις του παραρτήματος VI για τα αντηλιακά φίλτρα

Η επιστημονική επιτροπή της ΕΕ για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS) δημοσιοποίησε στις  30 Ιουλίου   Γνώμοδότηση    για την χρήση της 
φαινυλενοδισδιφαινυλαζίνης – S86 ως αντηλιακό φίλτρο 

Σύμφωνα  με την  γνωμοδότηση  το εν  λόγω συστατικό  είναι   ασφαλές  ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε αντηλιακά προϊόντα σε συγκέντρωση μέχρι 5%.
Λόγω της αδιάλυτης φύσης του  ωστόσο , η χρήση του είναι ασφαλής  μόνο σε δερματικά   εφαρμοζόμενα προϊόντα και όχι σε προϊόντα που θα οδηγούσαν σε έκθεση μέσω  στην εισπνοή.
Η γνωμοδότηση προσθέτει επίσης   ότι το S86 ενδέχεται να περιέχει προσμίξεις (NMP και υδραζίνη), οι οποίες ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR) χημικές ουσίες της κατηγορίας 1B και αναγνωρίζονται στην ΕΕ ως SVHC.(Ουσίες υψηλής ανησυχίας )

Ως εκ τούτου, η SCCS συστήνει  να διατηρηθούν οι προσμίξεις  της NMP και της υδραζίνης  προκειμένου να ανιχνευθούν τα επίπεδα έκθεσης .

Τέλος , στην γνωμοδότηση   δεν περιλαμβάνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων του φίλτρου αυτού στο περιβάλλον