Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δανική μελέτη βρίσκει υψηλά επίπεδα PFAS στα καλλυντικά

Ορισμένες συγκεντρώσεις «υπερβαίνουν» το προσεχές όριο περιορισμού του REACH
Η δανική EPA (Environmental Protection Agency ) εχει βρει υψηλά επίπεδα υπερφθοροαλκυλικών ουσιών (PFAS) σε σχεδόν το ένα τρίτο των αναλυθέντων καλλυντικών προϊόντων.

Οι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια σειρά καταναλωτικά προϊόντα καθώς και τρόφιμα.
Ένα σημαντικό υποσύνολο αυτών είναι οι (υπερ)φθοριωμένες οργανικές επιφανειοδραστικές ουσίες, στις οποίες ανήκουν το σουλφονικό υπερφθοροοκτάνιο (PFOS) και το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA).
Για αυτές τις επιφανειοδραστικές ιδιότητές τους, χρησιμοποιούνται σε ενυδατικές κρέμες ,σε σκιές ματιών και σε κρέμες ξυρίσματος.

Στην έρευνα της EPA εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα PFAS σε καλλυντικά προϊόντα .Επίπεδα που υπερβαίνουν το όριο περιορισμού του REACH που θα τεθεί σε ισχύ στις 4 Ιουλίου 2020 .
Η συγκεκριμένη έρευνα αναπτύχθηκε σε τρία στάδια: έρευνα των PFAS στα καλλυντικά προϊόντα, χημική ανάλυση αυτών και ανάλυση της συνολικής περιεκτικότητας σε οργανικό φθόριο σε επιλεγμένα προϊόντα.
Ο επικεφαλής της μελέτης δήλωσε ότι ο κίνδυνος για τους καταναλωτές δεν τίθεται από τη “μία από τις μετρούμενες συγκεντρώσεις στα προϊόντα”, αλλά μάλλον “αν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πολλά καλλυντικά που περιέχουν PFAS”.
Παράλληλα πρότεινε στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν προϊόντα με οικολογικό σήμα …..

Risk assessment of fluorinated substances in cosmetic products