Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δασμολογικές κλάσεις

Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) – Combined Nomenclature (CN)
Η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από τη ΣΟ. Κανονισμός (ΕΚ) 254/2000 :
 Καθιερώνεται από την Επιτροπή ολοκληρωμένο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφεξής αποκαλούμενο “TARIC”, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου καθώς και των εμπορικών, γεωργικών και άλλων πολιτικών της Κοινότητας που αφορούν την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων.

Κλάση 8543 ηλεκτρικές συσκευές
Κλάση 9018 όργανα ή συσκευές που προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς,
Κλάση 9019 συσκευές μηχανοθεραπείας,

Κλάση 8543 ηλεκτρικές συσκευές

«Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών».
 5   Η σημείωση 2 του τμήματος XVI της ΣΟ ορίζει τα εξής:
 «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των κλάσεων 8484, 8544, 8545, 8546 ή 8547) κατατάσσονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:
 α)   τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 και 8548) υπάγονται στην κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται·
 β)   όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένη μηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας κλάσης (έστω και των κλάσεων 8479 ή 8543), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στην ή στις μηχανές αυτές ή, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538. Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της κλάσης 8517 όσο και εκείνα των κλάσεων 8525 μέχρι 8528, κατατάσσονται στην κλάση 8517·
 γ)   τα υπόλοιπα μέρη υπάγονται στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538, ανάλογα με την περίπτωση, ή, εάν όχι, στις κλάσεις 8487 ή 8548.»
 16   Το τμήμα XVI της ΣΟ περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο 85, το οποίο φέρει τον τίτλο «Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους· συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών». Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δασμολογικές διακρίσεις:
 «8543 Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:
 8543 70 — Άλλες μηχανές και συσκευές:
 8543 70 90 — Άλλα
 8543 90 00 — Μέρη».

Κλάση 9018

 Η παρούσα κλάση καλύπτει ένα —ιδιαίτερα ευρύ— σύνολο οργάνων και συσκευών, από κάθε ύλη (συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων), ουσιαστικό χαρακτηριστικό των οποίων είναι το γεγονός ότι η κανονική τους χρήση προϋποθέτει, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, την παρέμβαση επαγγελματία (ιατρού, χειρουργού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, μαίας, κτλ.), είτε πρόκειται για διάγνωση, για πρόληψη ή για αντιμετώπιση ασθένειας, για εγχείριση κτλ. 
Κατατάσσονται σε αυτήν, επίσης, τα όργανα και οι συσκευές για εργασίες ανατομίας ή ανατομής, για νεκροψίες και, υπό ορισμένες περιπτώσεις, τα όργανα και οι συσκευές για εργαστήρια οδοντιατρικής πρόθεσης […]
 Η παρούσα κλάση περιλαμβάνει, επίσης, τα όργανα και τις συσκευές που λειτουργούν με λέιζερ ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων, καθώς και τα όργανα και τις συσκευές με υπερήχους.»
   Το κεφάλαιο 90 της ΣΟ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δασμολογικές κλάσεις και διακρίσεις:
 «9018 Όργανα και μηχανές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μηχανές σπινθηρογραφήματος και άλλες μηχανές ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι μηχανές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:
 —   Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):
 9018 11 00 — — Ηλεκτροκαρδιογράφοι
 9018 12 00 — — Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)
 9018 13 00 — — Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό
 9018 14 00 — — Συσκευές σπινθηρογράφησης
 9018 19    — — Άλλα:
 9018 19 10 — — — Συσκευές παρακολούθησης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση και ανάλυση δύο ή περισσοτέρων παραμέτρων
 9018 19 90 — Άλλα».

Κλάση 9019 συσκευές μηχανοθεραπείας

Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για την αντιμετώπιση ασθενειών των αρθρώσεων ή των μυών, των οποίων τις διάφορες κινήσεις αναπαράγουν μηχανικά. 
Δεδομένου ότι η αγωγή αυτή πραγματοποιείται εν γένει σύμφωνα με τις οδηγίες ή υπό τον έλεγχο επαγγελματία, προκύπτει ότι οι εν λόγω συσκευές δεν πρέπει να συγχέονται με τις συνήθεις συσκευές για την καθαυτήν φυσική αγωγή ή την λεγόμενη ιατρική γυμναστική, οι οποίες εφαρμόζονται κατ’ οίκον ή σε εξειδικευμένους χώρους και μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: συσκευές έλξεως ή ασκήσεως με ελαστικά κορδόνια ή καλώδια, συσπαστήρες κάθε είδους με ελατήρια, οι λεγόμενες συσκευές κωπηλασίας που επιτρέπουν την αναπαραγωγή σε κλειστό χώρο των κινήσεων του κωπηλάτη, ορισμένα σταθερά ποδήλατα με έναν τροχό για την εκγύμναση ή την ανάπτυξη των γαστροκνημίων μυών (οι τελευταίες αυτές συσκευές εμπίπτουν στην κλάση 95.06).
   Το κεφάλαιο 90 της ΣΟ περιλαμβάνει, επίσης, τις ακόλουθες δασμολογικές κλάσεις και διακρίσεις:
«9019 Συσκευές μηχανοθεραπείας· συσκευές μάλαξης (μασάζ)· συσκευές ψυχοτεχνικής· συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία
9019 10 Συσκευές μηχανοθεραπείας· συσκευές μάλαξης (μασάζ)· συσκευές ψυχοτεχνικής·
9019 10 10 — — Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs)
9019 10 90 — — Άλλα
9019 20 00Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία».