Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δασμολογική κατάταξη λέιζερ για κοσμητικούς λόγους

Σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία
 Περιγραφή 
 Ηλεκτρική συσκευή περιποίησης δέρματος και αποτρίχωσης, που λειτουργεί με τεχνολογία λέιζερ, χρησιμοποιώντας δύο λέιζερ διαφορετικού μήκους κύματος (755 και 1 064 nm). Έχει διαστάσεις περίπου 104 × 38 × 64 cm και βάρος 82 kg.
 Η χρήση για την οποία προορίζεται περιλαμβάνει αποτρίχωση, αισθητική αναζωογόνηση, περιποίηση φλεβών προσώπου και ποδιών, αντιμετώπιση της ανομοιόμορφης χρώσης (για παράδειγμα, κηλίδες από τον ήλιο) και άλλων αγγειακών και καλοήθων κεχρωσμένων βλαβών.
 Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται τόσο σε ινστιτούτα αισθητικής χωρίς την παρέμβαση ιατρού όσο και σε εγκεκριμένα ιατρικά κέντρα υπό την εποπτεία ιατρού. 

Συνδυασμένη Ονοματολογία

Είναι η ονοματολογία των εμπορευμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου (τόσο ενδοκοινοτικού όσο και εξωκοινοτικού) και του τελωνειακού δασμολογίου κατά την έννοια του άρθρου 9 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Η Συνδυασμένη Ονοματολογία βασίζεται στο ΕΣ το οποίο και αντιγράφει εξολοκλήρου, υποδιαιρώντας το μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου, τη γεωργική νομοθεσία ή το τελωνειακό δασμολόγιο. Εκτός από τα προαναφερθέντα υποχρεωτικά στοιχεία του ΕΣ, η ΣΟ περιλαμβάνει επίσης επεξηγηματικές σημειώσεις κεφαλαίων (δηλαδή σημειώσεις που αφορούν τις υποδιαιρέσεις ΣΟ των διακρίσεων ΕΣ), τους ισχύοντες δασμούς και τις συμπληρωματικές μονάδες.

Κατάταξη: ΣΟ8543 70 90

Αιτιολόγηση Κατάταξης

Η κατάταξη καθορίζεται από τους Γενικούς Κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8543 , 8543 70 και 8543 70 90 .

Το γεγονός ότι η συσκευή επιφέρει κυρίως αισθητικές βελτιώσεις και το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός ιατρικού περιβάλλοντος (σε ινστιτούτο αισθητικής) και χωρίς την παρέμβαση επαγγελματία καταδεικνύουν ότι η συσκευή δεν προορίζεται για ιατρικούς σκοπούς.
Η συσκευή μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει μία ή περισσότερες διαφορετικές παθολογίες, αλλά η αγωγή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός ιατρικού περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ικανές να αποδείξουν ότι η συσκευή προορίζεται για ιατρική χρήση.
(βλέπε υπόθεση C-547/13, Oliver Medical, ECLI:EU:C:2015:139).
Ως εκ τούτου, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 9018 ως συσκευή για την ιατρική.

Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 8543 70 90 ως ηλεκτρική συσκευή που έχει δική της λειτουργία, η οποία δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού στο κεφάλαιο 85.

Η κατάταξη των συσκευών χειρός με λέιζερ στη διάκριση 8543 90 00 της ΣΟ αιτιολογείται ως εξής:
 «Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της [ΣΟ], τη σημείωση 2[, στοιχείο β΄] του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8543 και 8543 90 00.
 Δεδομένου ότι το λέιζερ είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παράγει φως λέιζερ ορισμένου εύρους παλμού και εστιακού μεγέθους, η συσκευή είναι προσαρμοσμένη να επιτελεί ειδική λειτουργία. Όταν εργάζεται σε συνδυασμό με τη “βασική μονάδα”, η συσκευή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εργαλειομηχανή η οποία επιτελεί δική της λειτουργία που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού στο κεφάλαιο 85.
 Συνεπώς, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 9013 ως λέιζερ, (βλ. επίσης την επεξηγηματική σημείωση του ΕΣ για την κλάση 9013 σημείο 2, τέταρτη παράγραφος).
 Εξαιτίας των χαρακτηριστικών και των αντικειμενικών ιδιοτήτων της, και ιδίως λόγω του ότι αποτελεί κατασκευή ηλεκτρονικής φύσης, η συσκευή δεν ομοιάζει με εναλλασσόμενο εργαλείο (βλ. σημείωση 1 ιδ΄ του τμήματος XVI).
 Η συσκευή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της μηχανής, δεδομένου ότι η μηχανή δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτήν.
 Η συσκευή πρέπει επομένως να καταταγεί στον κωδικό ΣΟ 85439000 ως μέρος άλλων ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85.»

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
της 16ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία