Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δημόσια Διαβούλευση για συστατικά βλεφαρίδων

Αίτηση επιστημονικής γνωμοδότησης για τα ανάλογα των προσταγλανδινών Prostaglandins που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα .
Οι συνθετικές προσταγλανδίνες   ( prostaglandin, PG),  που  χρησιμοποιούνται ως συστατικό ανάπτυξης βλεφαρίδων και φρυδιών προκαλούν ανησυχία    ως προς την ασφάλεια τους και  η   Ευρωπαϊκή Επιτροπή  καλεί  την SCCS να γνωμοδοτήσει επ αυτού.

Το ιστορικό
Το 2018, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR), ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται να προωθήσουν την ανάπτυξη των βλεφαρίδων περιέχουν ουσίες όπως προσταγλανδίνες ή ανάλογα.
Σύμφωνα με την εκτίμηση της BfR, η χρήση προσταγλανδινών και των αναλόγων τους ως συστατικών καλλυντικών προϊόντων μπορεί να περιλαμβάνει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών. Τα ανάλογα της προσταγλανδίνης χρησιμοποιούνται επίσης σε φάρμακα για τη μείωση της οφθαλμικής υπέρτασης.

Η διαρκώς αυξανόμενη δημοφιλία της πρακτικής της αύξησης των βλεφαρίδων συνοδεύεται και με αναπτυσσόμενα κρούσματα ανεπιθύμητων ενέργειες.
Ως αποτέλεσμα , οι αρμόδιες αρχές των χωρών της ΕΕ κλήθηκαν το 2019 να συμμετάσχουν σε μια έρευνα σχετικά με προϊόντα για την ανάπτυξη των βλεφαρίδων που περιέχουν προσταγλανδίνες και τα ανάλογά τους

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν βοήθησαν στον εντοπισμό μιας άνισης κατάστασης όσον αφορά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. καλλυντικά προϊόντα ή φαρμακευτικά προϊόντα). Επιπλέον, πολλές περιπτώσεις σοβαρών ανεπιθύμητων επιπτώσεων στην υγεία έχουν αναφερθεί σε πολλές χώρες της ΕΕ λόγω της χρήσης καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν ανάλογα προσταγλανδινών.

Τον Δεκέμβριο του 2019, η ομάδα εργασίας για τα οριακά προϊόντα αξιολόγησε αυτό το θέμα και θεώρησε ότι θα ήταν χρήσιμη η αξιολόγηση ασφάλειας SCCS τέτοιων συστατικών.
Μετά από αυτό, η συλλογή δεδομένων ξεκίνησε το 2020.

Η τρέχουσα εντολή γνωμοδότησης
Η Επιτροπή ζητά από το SCCS να διενεργήσει αξιολόγηση ασφάλειας σχετικά με τις προσταγλανδίνες με το εξής κεντρικό ερώτημα :

Υπό το φως των διαθέσιμων δεδομένων, θεωρεί το SCCS ότι η χρήση σε καλλυντικά προϊόντα της τα ανάλογα προσταγλανδινών εγείρουν ανησυχίες για την ασφάλεια και ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία;

Προθεσμία: 9 μήνες

Σχετικά θέματα: