Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δημόσια Διαβούλευση για την Οδηγία χαμηλής τάσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει σε διαβούλευση την  Οδηγία για τη χαμηλή τάση 2014/35/ΕΕ

Σκοπός της  διαβούλευσης είναι να  εκτιμηθεί κατά πόσο η Οδηγία   ανταποκρίνεται στον επιδιωκόμενο σκοπό της από άποψη αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, συνάφειας, συνοχής και προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ.

Η οδηγία για τη χαμηλή τάση εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη ειδικών εξαιρέσεων, στο ηλεκτρολογικό υλικό με ονομαστική τάση μεταξύ 50 V και 1.000 V (εναλλασσόμενο ρεύμα) ή μεταξύ 75 V και 1.500 V (συνεχές ρεύμα) που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με βάση τα συμπεράσματα που θα προκύψουν για την απόδοση της οδηγίας, η Επιτροπή θα μελετήσει τα επόμενα βήματα στα οποία απαιτείται ενδεχομένως να προβεί για να βελτιωθεί η επίδοσή της.

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων  10 Ιανουάριος 2019 – 4 Απρίλιος 2019