Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαβούλευση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα καλλυντικά

Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων στην αναθεώρηση του κανονισμού
Στις 4 Οκτωβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια πρώτη διαβούλευση για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της επικείμενης αναθεώρησης του Κανονισμού Καλλυντικών. 
Η υπό εξέταση πρόταση περιλαμβάνει την επέκταση της γενικής προσέγγισης για τη διαχείριση του κινδύνου σε ενδοκρινικούς διαταράκτες, την ανακατανομή των καθηκόντων του SCCS στον ECHA, την αναθεώρηση του ορισμού των νανοϋλικών και την ψηφιακή επισήμανση. 
Η διαβούλευση  είναι ανοιχτή  μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2021

Λέξεις κλειδιά

EU Green Deal
Chemicals Strategy for Sustainability (CSS)

Το ιστορικό της διαβούλευσης

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει μια υψηλή φιλοδοξία για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικά που οδηγεί σε μηδενική ρύπανση.
Η στρατηγική χημικών για τη βιωσιμότητα (CSS), που εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020, περιγράφει τη στρατηγική της Επιτροπής για βιώσιμη και ασφαλή χρήση χημικών.
Στόχοι της στρατηγικής είναι, η καλύτερη προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες και η ενθάρρυνση της καινοτομίας για την ανάπτυξη ασφαλών και βιώσιμων εναλλακτικές λύσεις.

Για το σκοπό αυτό, το CSS περιλαμβάνει μια θεσμική δέσμευση της Επιτροπής να παρουσιάσει μια νέα νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009).
Ο κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα θα υπόκειται σε στοχευμένη αναθεώρηση, παράλληλα με άλλες νομοθεσίες για τα χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού REACH και του κανονισμού CLP.
Σκοπός αυτής της εκτίμησης επιπτώσεων, είναι η αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα υπό το φως των στόχων του CSS.

Περιεχόμενα διαβούλευσης για την αλλαγή του Κανονισμού

Α )Επέκταση των υφιστάμενων ή τροποποιημένων διατάξεων που περιορίζουν τις CMR (άρθρο 15 του CPR) σε περαιτέρω κατηγορίες κινδύνου,
Β ) Τροποποιηση του ορισμού των νανοϋλικών για τη διασφάλιση συνεκτικής ορολογίας στη νομοθεσία για τα χημικά ·
Γ ) Τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες για την ετικέτα του προϊόντος, με τη δυνατότητα εισαγωγής της ψηφιακής επισήμαν
σης.

Στην εισηγητική της πρόταση η ΕΕ αναφέρει :
“Όπως αναφέρονται στο CSS, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και να προστατευθεί το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία, η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα, πρέπει να εξελιχθεί και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που εμποδίζουν τη βιώσιμη χρήση χημικών.
Αν και ο κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα απαγορεύει, κατά γενικό κανόνα, ουσίες που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για αναπαραγωγή (CMRs), με δυνατότητα εξαιρέσεων υπό αυστηρές συνθήκες, άλλες πιο επιβλαβείς χημικές ουσίες ενδέχεται να θέσουν παρόμοιους κινδύνους για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες χρήστες.
Ο κανονισμός καλλυντικών δεν είναι ακόμη ευθυγραμμισμένος με τις προσεγγίσεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του CSS για την εφαρμογή της γενικής προσέγγισης στη διαχείριση κινδύνων και την έννοια των βασικών χρήσεων που προορίζονται για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.
Ομοίως, εκτός από τα CMR, ο κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα δεν έχει απαιτήσεις για την προστασία των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος από τον συνδυασμό των πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών λόγω της ταυτόχρονης έκθεσης σε πολλαπλές χημικές ουσίες,
είτε από καλλυντικά είτε από άλλες πηγές.

Ουσίες στα καλλυντικά που υποβάλλονται σε εκτίμηση κινδύνου από την Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS), υπόκεινται συχνά σε εκτίμηση και ρύθμιση κινδύνου βάσει άλλων νομικών πλαισίων και άλλων επιστημονικών επιτροπών.
Σύμφωνα με την προσέγγιση «Μία Ουσία, Μία Αξιολόγηση» “One Substance, One Assessment” του CSS, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και συνοχή των αξιολογήσεων καθώς και η καλύτερη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης και των πόρων που διατίθενται στους οργανισμούς. θα μπορούσε να βελτιωθεί με την εκ νέου κατανομή των αξιολογήσεων των ουσιών που χρησιμοποιούνται επίσης στα καλλυντικά σε έναν Οργανισμό της ΕΕ.

Προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια των κανονιστικών αποτελεσμάτων, η νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά πρέπει να χρησιμοποιεί συνεκτική ορολογία όσον αφορά τον ορισμό των νανοϋλικών. Ο τρέχων ορισμός του νανοϋλικού στον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα μπορεί να χρειαστεί να ευθυγραμμιστεί με το αποτέλεσμα της συνολικής ανασκόπησης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του CSS.”

Πιθανές οικονομικές επιπτώσεις

Ορισμένες αλλαγές στον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα θα μειώσουν πιθανώς το κόστος για τη βιομηχανία, για παράδειγμα στα νανοϋλικά και μέσω βελτιώσεων στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων επιβλαβών ουσιών.
Άλλες αλλαγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένο κόστος για τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.
Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της εισαγωγής αυστηρότερων κανόνων για τις πιο επιβλαβείς χημικές ουσίες όπως οι ενδοκρινικοί διαταραχές, η προετοιμασία φακέλων εξαίρεσης και η δημιουργία δεδομένων ασφάλειας και η ανάγκη αναδιατύπωσης καλλυντικών προϊόντων.
Μια αναλογική μεταβατική περίοδος θα συζητηθεί για να υποστηρίξει μια ομαλή μετάβαση.

Οι ειδικές επιπτώσεις των ΜΜΕ των διαφόρων μέτρων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της εκτίμησης αντικτύπου.