Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αίτηση ισοτιμίας τίτλων σπουδών

Δημοσιεύτηκε η νέα υπουργική απόφαση για την διαδικασία ισοτιμιών τίτλων σπουδών ημεδαπής και αλλοδαπής με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης (ΦΕΚ Τεύχος Β 3710/20.10.2017)

Δικαιολογητικά (άρθρο 3)
1. Ο ενδιαφερόμενος για ισοτιμία του τίτλου σπουδών του, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καταθέτει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση:

Α. Για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής:
1. Φωτοαντίγραφο του ξένου τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου.
Στην περίπτωση που η θεώρηση της γνησιότητας του εγγράφου έχει πραγματοποιηθεί με την επίθεση επισημειώσεως (σφραγίδα Apostille – Συνθήκη της Χάγης), προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου από δικηγόρο φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου τίτλου σπουδών.
2. Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού / ωρολόγιου προγράμματος σπουδών της Σχολής επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης του εξωτερικού, μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου εγγράφου.
Στην περίπτωση που η θεώρηση της γνησιότητας του εγγράφου έχει πραγματοποιηθεί με την επίθεση επισημειώσεως (σφραγίδα Apostille – Συνθήκη της Χάγης), προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου από δικηγόρο φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου εγγράφου.
3. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, μετά τη θεώρηση της γνησιότητας του πρωτότυπου τίτλου εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση που η θεώρηση της γνησιότητας του εγγράφου έχει πραγματοποιηθεί με την επίθεση επισημειώσεως (σφραγίδα Apostille – Συνθήκη της Χάγης), προσκομίζεται φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου από δικηγόρο φωτοαντίγραφου του πρωτότυπου εγγράφου.
4. Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ξένου τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης (προς ισοτιμία).
5. Επίσημη Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αναλυτικού/ωρολόγιου προγράμματος.
6. Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του απολυτηρίου τίτλου εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελούσε προϋπόθεση για την εγγραφή του στη Σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης.
7. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.
8. Φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής αλλοδαπού, όταν πρόκειται για αιτούντες που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ελληνικής ταυτότητας.
9. Για τον τίτλο για τον οποίο ζητείται ισοτιμία, βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα (π.χ. πρεσβεία του ξένου κράτους, εκπαιδευτικός φορέας, Υπουργείο Παιδείας του ξένου κράτους), στην οποία θα αναφέρονται: α) τα κατώτερα προσόντα εισαγωγής στη σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορήγησε τον τίτλο και β) οι εκπαιδευτικές διέξοδοι σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχουν, με την κτήση του τίτλου αυτού.
10. Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και Ερωτηματολόγιο, διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Β. Για τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή Κύπρου:
1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. ΜΟΝΟ για τις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: Φωτοαντίγραφο του αναλυτικού/ ωρολογίου προγράμματος σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής.
2. Απόδειξη καταβολής χρηματικού ποσού ανταποδοτικού τέλους σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (για την περίπτωση αρχικής αίτησης ή επανεξέτασης), το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών.

3. Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. (Οι απόφοιτοι των Στρατιωτικών Σχολών συμπληρώνουν και το Ερωτηματολόγιο διαθέσιμο στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Διαδικασία (άρθρο 4)
1. Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ή προσκομίζει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 3. Ο φάκελος εξετάζεται από την Ε.Ι., προκειμένου να εισηγηθεί για την ισοτιμία ή μη του κατατεθειμένου τίτλου σπουδών. Ειδικότερα εξετάζονται: τα κατώτερα προσόντα εισαγωγής στη συγκεκριμένη σχολή καθώς και οι εκπαιδευτικές διέξοδοι μετά το πέρας των σπουδών, η διάρκεια των σπουδών και ο όγκος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η βαρύτητα των μαθημάτων ανάλογα με την ειδικότητα, τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι πιστωτικές μονάδες εφόσον υπάρχουν, ο τύπος της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. εξ αποστάσεως ή δια ζώσης), το εκπαιδευτικό επίπεδο του τίτλου σπουδών στη χώρα προέλευσης, το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, εφόσον υπάρχει.
2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Ισοτιμιών δύναται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει κάθε επιπλέον αναγκαίο στοιχείο, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ή να προβεί σε σχετική έρευνα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2.
3. Μετά την εξέταση του φακέλου του ενδιαφερόμενου, η Ε.Ι. εισηγείται προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τη χορήγηση ισοτιμίας ή μη του τίτλου σπουδών. Το Δ.Σ. αποφαίνεται για τη χορήγηση ή μη της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών. Στην απόφαση του Δ.Σ. για τη χορήγηση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών αναφέρεται και το επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) του τίτλου με τον οποίο ισοτιμάται, εφόσον ο τίτλος αυτός έχει ενταχθεί στο ΕΠΠ. Το αποτέλεσμα του αιτήματός του κοινοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο.