Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών αισθητικής στην ελληνική επικράτεια

Κωδικός υπηρεσίας: 9200

Χρόνος διεκπεραίωσης: 60 Ημέρες
Νομικό πλαίσιο:
ΚΥΑ Υ3β/Γ.Π/οικ.140150/19-12-2011(ΦΕΚ 3174/Β’/30-12-2011) -για τις διασυνοριακές υπηρεσίες εργαστηρίων αισθητικής
ΝΟΜΟΣ 3844/2010(ΦΕΚ 63/Α’/03-05-2010) -Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 σχετικά με τις υπηρεσίες
Περιγραφή
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων αισθητικής στην ελληνική επικράτεια,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 ( ΦΕΚ Α΄63).
Γενικά Δικαιολογητικά
• Βεβαίωση αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου:Βεβαίωση αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης, ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκησή της κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Στην περίπτωση νομικού προσώπου: Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής του Κράτους Μέλους εγκατάστασης, ότι η εταιρεία είναι νόμιμα εγκατεστημένη σε αυτό και νόμιμα παρέχει την συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν της έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η παροχή της εν λόγω δραστηριότητας κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από το κράτος μέλος εγκατάστασης, προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης σχετικά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα
• Δήλωση προσωρινής/διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών εργαστηρίων αισθητικής
Στην ανωτέρω δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, στοιχεία επικοινωνίας αυτού και στοιχεία σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και την διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στην Ελλάδα. Ενέχει χαρακτήρα αίτησης (Απαραίτητο έγγραφο)
• Στοιχεία σχετικά με την χρήση υποδομής στην ελληνική επικράτεια.
Στοιχεία σχετικά με την χρήση υποδομής στην ελληνική επικράτεια, στο μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας
• Τίτλοι σπουδών ή αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου: Τίτλοι σπουδών, που πιστοποιούν ότι ο πάροχος διαθέτει εκπαίδευση συναφή για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού ή αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δυο ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Στην περίπτωση νομικού προσώπου:Τίτλοι σπουδών, που πιστοποιούν ότι το/α/ άτομο/α που θα δραστηριοποιηθεί/ούν στην ελληνική επικράτεια διαθέτει/ουν εκπαίδευση συναφή για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού ή αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δυο ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
• Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και του/ων ατόμου/ων που θα δραστηριοποιηθεί/ούν στην ελληνική επικράτεια. Το ανωτέρω έγγραφο υποβάλλεται επικυρωμένο και μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα
Προϋποθέσεις
Οι πάροχοι υπηρεσιών ή Εταιρείες είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Ο πάροχος έχει υποβάλλει σε εύλογο χρόνο πριν την παροχή της υπηρεσίας, τη δήλωση στην ελληνική γλώσσα Ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος εγκατάστασης Δεν έχει απαγορευτεί στον πάροχο, έστω και προσωρινά η άσκησή της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης Ο πάροχος διαθέτει εκπαίδευση συναφή για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού ή αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δυο ετών στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο κράτος μέλος εγκατάστασης
Διαδικασία
Υποβολή δήλωσης προσωρινής/διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών εργαστηρίων αισθητικής(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και δικαιολογητικών
Έλεγχος δικαιολογητικών: Έλεγχος δικαιολογητικών
Παραλαβή βεβαίωσης της έγκρισης προσωρινής/διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών εργαστηρίων αισθητικής απο τον ενδιαφερόμενο στην Ελλάδα