Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Είναι τα tatoo ασφαλή στην ΕΕ;

Απαντά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμών Χημικών Προϊόντων ECHA ,υπό μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων

Τι είναι τα μελάνια τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ;

Το τατουάζ δημιουργείται με την εισχώρηση μιας βελόνας στην εξωτερική στιβάδα του δέρματος και την έγχυση μελανιού στην περιοχή που βρίσκεται κάτω από αυτήν ώστε να σχηματιστεί ένα σχέδιο.

Επειδή η ανώτερη στιβάδα του δέρματος –η επιδερμίδα– αναγεννάται διαρκώς, προκειμένου να διαρκέσει ένα τατουάζ, το μελάνι εισάγεται στη δεύτερη, βαθύτερη στιβάδα του δέρματος, το χόριο.

Το μόνιμο μακιγιάζ είναι παρόμοιο με το τατουάζ. Σκοπός του σχεδίου που δημιουργείται είναι να μοιάζει με μακιγιάζ.

Γιατί ασχολείται ο ECHA με τα μελάνια τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ;

Τα μελάνια τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές μεταλλάξεις, τοξικές επιδράσεις στην αναπαραγωγή, αλλεργίες ή άλλες δυσμενείς επιδράσεις στα ζώα ή στους ανθρώπους.

Λόγω της έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τα μελάνια τατουάζ και το μόνιμο μακιγιάζ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τον ECHA να αξιολογήσει τους κινδύνους των ουσιών τις οποίες περιέχουν τα μελάνια τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ και να εξετάσει την ανάγκη επιβολής περιορισμών στη χρήση τους σε επίπεδο ΕΕ.

Στην ανάλυσή του, πέραν της εξέτασης των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, ο ECHA διερευνά τη διαθεσιμότητα ασφαλέστερων εναλλακτικών. Επίσης, εξετάζεται ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της επιβολής περιορισμών στη χρήση τους, όπως για παράδειγμα οι επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.
Ο ECHA εξετάζει τόσο τις ουσίες που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται σε μελάνια τατουάζ και μόνιμο μακιγιάζ και ενδέχεται να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, όσο και τις ουσίες των οποίων η χρήση θα ήταν σκόπιμο να απαγορευτεί στο μέλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ουσίες οι οποίες προκαλούν καρκίνο, είναι μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ή ευαισθητοποιητικές, καθώς και σε άλλες ουσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια για την ασφάλεια των τατουάζ και του μόνιμου μακιγιάζ.
Η ανάλυση του ECHA βασίζεται σε προηγούμενες εκθέσεις που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πώς ρυθμίζονται τα μελάνια τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ στην ΕΕ;

Δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία που να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ, ωστόσο επτά κράτη μέλη έχουν αναπτύξει δική τους νομοθεσία βάσει του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2008 για την ασφάλεια των τατουάζ και του μόνιμου μακιγιάζ ή του προγενέστερου ψηφίσματός του που είχε εκδοθεί το 2003.

Εκτός αυτού, τα μελάνια τατουάζ καλύπτονται από την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων όσον αφορά την υποχρέωση των παρασκευαστών να μην παρέχουν προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή, από τον κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) σε ό,τι αφορά την επισήμανση προϊόντων που περιέχουν ταξινομημένες ουσίες σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα όρια της ταξινόμησής τους, καθώς και από τον κανονισμό REACH ως προς τις απαιτήσεις ταξινόμησης και παροχής πληροφοριών.


Καθώς πολλές από τις επικίνδυνες ουσίες μπορεί να περιέχονται σε μικρές ποσότητες στα μελάνια τατουάζ ή στο μόνιμο μακιγιάζ, οι υποχρεώσεις δυνάμει των κανονισμών REACH και CLP είναι πιθανό να μην ισχύουν.

Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης

Η Μέθοδος του Μόνιμου Μακιγιάζ