Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Είναι τα tatoo ασφαλή στην ΕΕ;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των προμηθευτών;

Οι μεταγενέστεροι χρήστες –περιλαμβανομένων των τυποποιητών μειγμάτων – έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού REACH όσον αφορά τα μελάνια τατουάζ ή μόνιμου μακιγιάζ που παράγουν.

Οι τυποποιητές μελανιών τατουάζ πρέπει να προσδιορίζουν τα συστατικά των προϊόντων τους στους παρασκευαστές και στους εισαγωγείς, ώστε τα συστατικά αυτά να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συμμόρφωση προς τυχόν απαιτήσεις καταχώρισης. Εάν οι καταχωρίζοντες δεν έχουν καλύψει τη χρήση στα μελάνια τατουάζ και οι τυποποιητές χρησιμοποιούν καταχωρισμένες επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητα ενός τόνου ή μεγαλύτερη, πρέπει να διεξαγάγουν αξιολόγηση χημικής ασφάλειας μεταγενέστερου χρήστη για να αποδείξουν την ασφαλή χρήση της ουσίας σε μελάνια τατουάζ και στο μόνιμο μακιγιάζ.
Επιπλέον, οι εταιρείες που πωλούν επικίνδυνες ουσίες ή μείγματα σε άλλες εταιρείες πρέπει να παρέχουν στον αγοραστή δελτίο δεδομένων ασφαλείας για το προϊόν. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της ουσίας, δίνοντας πληροφορίες για τις ιδιότητες και τους κινδύνους της ουσίας ή του μείγματος, οδηγίες για τον χειρισμό, την απόρριψη και τη μεταφορά τους, καθώς και συστάσεις σχετικά με μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και ελέγχου της έκθεσης.
Οι παρασκευαστές μεμονωμένων ουσιών –σε ποσότητες ενός τόνου ετησίως ή μεγαλύτερες– οφείλουν να συμμορφώνονται προς τον κανονισμό REACH: η χημική ουσία πρέπει να καταχωρίζεται στον ECHA και η υποβολή πρέπει να συνοδεύεται από δεδομένα σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες της ουσίας. Ο ECHA μπορεί εν συνεχεία να λάβει μέτρα για τον έλεγχο της χρήσης της χημικής ουσίας, εάν αυτή είναι επικίνδυνη. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα χημικά, όχι μόνο σε εκείνα που χρησιμοποιούνται σε μελάνια τατουάζ και στο μόνιμο μακιγιάζ.
Τέλος, οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν ουσίες και μείγματα σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού CLP και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας για τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα. Για κάθε ουσία που ταξινομείται ως επικίνδυνη και διατίθεται στην αγορά σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα απαιτείται κοινοποίηση στον ECHA.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά την ανάλυση του ECHA για τα μελάνια τατουάζ;

Ο ECHA και οι εταίροι του εξέτασαν τον κίνδυνο που παρουσιάζουν ορισμένες ουσίες που περιέχονται στα μελάνια τατουάζ και στο μόνιμο μακιγιάζ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι απαιτείται η επιβολή περιορισμού.

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι να ελέγξουν οι επιστημονικές επιτροπές του ECHA αν έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες. Εάν η πρόταση υποβληθεί με επιτυχία σε αυτόν τον έλεγχο συμμόρφωσης, ξεκινά δημόσια διαβούλευση διάρκειας έξι μηνών, στο πλαίσιο της οποίας μπορεί οποιοσδήποτε να διατυπώσει σχόλια σχετικά με την πρόταση. Οι επιστημονικές επιτροπές του ECHA εξετάζουν τα υποβαλλόμενα στοιχεία και διατυπώνουν γνώμη σχετικά με την επιβολή ή όχι περιορισμού στη χρήση των ουσιών. Οι επιστημονικές αυτές γνώμες, συνοδευόμενες από τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του ECHA.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει εντός τριών μηνών αν θα επιβάλει ή όχι περιορισμό στη χρήση των χημικών. Εάν η απόφαση είναι υπέρ της επιβολής περιορισμού, ο περιορισμός τίθεται σε ισχύ κατόπιν της διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), ψηφοφορίας των κρατών μελών και ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.
Η διαδικασία είναι μεν χρονοβόρα –διαρκεί περίπου 2-2,5 έτη μετά την απόδειξη της συμμόρφωσης– αλλά διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις βασίζονται στα εγκυρότερα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία και σε συστάσεις εμπειρογνωμόνων της επιστημονικής κοινότητας.

Θα πρέπει να ανησυχήσω για τα τατουάζ μου;

Η αξιολόγηση από τις επιστημονικές επιτροπές του ECHA βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη διατυπωθεί γνώμη.

Εάν αποφασιστεί ότι είναι αναγκαία η επιβολή περιορισμού, θα ήταν οπωσδήποτε συνετό προτού αποκτήσετε νέα τατουάζ να συζητήσετε με τον επαγγελματία που θα σας αναλάβει, ο οποίος αφενός θα πρέπει να είναι σε θέση να σας ενημερώσει σχετικά με τα χημικά που εισάγει στο δέρμα σας και αφετέρου θα πρέπει να τα αγοράζει από προμηθευτή που συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.

Σύνθεση Μελανιών

Αρωματικές αμίνες /Χρωστικά μελανιών /Πρόσθετα

Πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης

Εάν ανησυχείτε για τα τατουάζ που ήδη έχετε, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που σας παρακολουθεί. Εάν σκέφτεστε να αφαιρέσετε κάποιο τατουάζ, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι κατά τη διαδικασία της αφαίρεσης με λέιζερ οι χρωστικές και άλλες ουσίες διασπώνται σε μικρότερα σωματίδια –μεταξύ αυτών ενδέχεται να περιλαμβάνονται και επιβλαβείς χημικές ουσίες– που απελευθερώνονται και εν συνεχεία κυκλοφορούν στον οργανισμό σας.
Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε νέο τατουάζ, πραγματοποιήστε έρευνα, όχι μόνο για τη δεξιοτεχνία του επαγγελματία που θα σας αναλάβει και τα μέτρα που λαμβάνει για την αποφυγή μολύνσεων, αλλά και για τα μελάνια τατουάζ που χρησιμοποιεί. Ενημερωθείτε πλήρως και μην φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις!

Ο επαγγελματίας που θα σας κάνει το τατουάζ θα πρέπει να είναι σε θέση να σας δώσει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα μελάνια που χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων πληροφορίες για τον προμηθευτή του, τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορείτε να εξακριβώσετε αν τα μελάνια προέρχονται από αξιόπιστο πωλητή ή να ελέγξετε αν τα προϊόντα συμμορφώνονται προς την ισχύουσα εθνική νομοθεσία (που έχει τεθεί σε εφαρμογή στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στη Σλοβενία, στην Ισπανία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία και στο Λιχτενστάιν) ή τις συστάσεις του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια των μελανιών τατουάζ και του μόνιμου μακιγιάζ.
Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στο Σύστημα ταχείας ειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (RAPEX) τυχόν αναφορές για μελάνια που έχουν παρουσιάσει σοβαρούς κινδύνους στο παρελθόν ή να επικοινωνήσετε με τον εθνικό οργανισμό της χώρας σας που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα ή τα μελάνια τατουάζ.
Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο να καταγράψετε το μελάνι τατουάζ που χρησιμοποιήθηκε, σε περίπτωση που εμφανίσετε αντίδραση η οποία δεν αποτελεί μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας επούλωσης. Εάν αντιμετωπίσετε ιατρικά προβλήματα ή εμφανίσετε συμπτώματα που δεν φαίνονται φυσιολογικά, επικοινωνήστε αμέσως με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που σας παρακολουθεί.

Μελάνια Μόνιμου Μακιγιάζ /Τεκμηρίωση

Συνδυασμός βιβλιοθήκης και πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης