Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εκτίμηση κινδύνου

Εκτίμηση κινδύνου για την επαγγελματική χρήση της οπτικής ακτινοβολίας

Νομικό πλαίσιο

Η εκτίμηση κινδύνου απο την χρήση της οπτικής τεχνητής ακτινοβολίας ορίζεται ως ρητή υποχρέωση των επιχειρήσεων μέσω της
Οδηγίας 2006/25 ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο το 2010 ( Προεδρικό Διάταγμα 82/2010 ΦΕΚ 145/Α/01-09-2010 ).

Η Οδηγία δεν εξαιρεί καμία πηγή τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας καθώς στις μέρες μας είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς οποιαδήποτε σχεδόν δραστηριότητα του ανθρώπου που να μην εκτίθεται στην οπτική ακτινοβολία.
Ωστόσο , όσοι ασχολούνται κατ ‘ επάγγελμα με αυτή ,είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις αρνητικές επιδράσεις της συνεπεία της διαρκούς και επαναλαμβανόμενης εργασίας .
Για αυτή την κατηγορία ιδιαίτερα των απασχολουμένων έχει θεσπιστεί και η εν λόγω Οδηγία:

Σημεία αναφοράς για την εκτίμηση των κινδύνων
Η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για τη εκτίμηση των κινδύνων από την έκθεση στην τεχνική ακτινοβολία πρέπει να λαμβάνει υπόψη της:
α )Για την ακτινοβολία laser :Τα πρότυπα της IEC -Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή
β) Για την ασύμφωνη ακτινοβολία: Τις συστάσεις της CIE Διεθνής επιτροπή φωτισμού και CEN Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

Δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Κανονιστικό πλαίσιο για τις συσκευές αισθητικής

Στοιχεία που πρέπει να δοθούν προσοχή για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου

Το επίπεδο, μήκος κύματος και διάρκεια της έκθεσης σε τεχνητές πηγές οπτικής ακτινοβολίας
 Αυτή είναι και η βασικότερη πληροφορία .
 Εάν το επίπεδο έκθεσης είναι πολύ χαμηλότερο από το όριο έκθεσης που θα ίσχυε για έκθεση κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης εργάσιμης ημέρας (που υποτίθεται ότι είναι 8 ώρες), τότε δεν χρειάζεται περαιτέρω εκτίμηση, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση έκθεσης σε πολλαπλές πηγές
. Τις οριακές τιμές έκθεσης στην οπτική ακτινοβολία 
 Οι οριακές τιμές έκθεσης σε ασύμφωνη ακτινοβολία, πλην της εκπεμπόμενης από φυσικές πηγές οπτικής ακτινοβολίας, καθορίζονται στο παράρτημα I. της Οδηγίας .
 Οι οριακές τιμές έκθεσης σε ακτινοβολία λέιζερ καθορίζονται στο παράρτημα II 

Κάθε ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που προκύπτουν από αλληλεπιδράσεις, στον χώρο εργασίας, μεταξύ οπτικής ακτινοβολίας και φωτοευαισθητοποιών χημικών ουσιών

Συνέπειες για την υγεία από την έκθεση σε οπτική ακτινοβολία

Η οπτική ακτινοβολία απορροφάται από τα εξωτερικά στρώματα του σώματος και, ως εκ τούτου, οι βιολογικές επιπτώσεις της ως επί το πλείστον περιορίζονται στο δέρμα και τα μάτια, όμως μπορεί να προκύψουν και συστηματικές επιπτώσεις.
Διαφορετικά μήκη κύματος προκαλούν διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με το ποιο μέρος του δέρματος ή του ματιού απορροφά την ακτινοβολία και το είδος της αλληλεπίδρασης που υπάρχει:

Στην περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας επικρατούν οι φωτοχημικές επιπτώσεις και στην περιοχή της υπέρυθρης οι θερμικές επιπτώσεις.
Η ακτινοβολία λέιζερ ,μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες επιπτώσεις που χαρακτηρίζονται από πολύ γρήγορη απορρόφηση ενέργειας από τον ιστό και αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τα μάτια εάν ο φακός μπορεί να εστιάσει τη δέσμη.
Οι βιολογικές επιπτώσεις χωρίζονται γενικά σε οξείες (που εμφανίζονται γρήγορα) και χρόνιες (που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης και επαναλαμβανόμενης έκθεσης επί μακρό χρονικό διάστημα).
Ως επί το πλείστον, ισχύει ότι οι οξείες επιπτώσεις εμφανίζονται μόνο εάν η έκθεση υπερβαίνει ένα όριο, το οποίο συνήθως ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Τα περισσότερα όρια έκθεσης βασίζονται σε μελέτες των κατώτατων ορίων για τις οξείες επιπτώσεις και προέρχονται από στατιστική μελέτη αυτών των ορίων. Επομένως, η υπέρβαση του ορίου έκθεσης δεν επιφέρει απαραιτήτως αρνητικές συνέπειες στην υγεία.
Ο κίνδυνος να προκληθεί αρνητική επίπτωση στην υγεία αυξάνεται όσο αυξάνονται τα επίπεδα έκθεσης πάνω από το όριο έκθεσης.
Η πλειονότητα των επιπτώσεων που περιγράφονται παρακάτω εμφανίζεται, στον υγιή ενήλικα εργαζόμενο πληθυσμό, σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα από τα όρια που ορίζει η Οδηγία.
Τα άτομα όμως που είναι ασυνήθως φωτοευαίσθητα ,μπορεί να υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις σε επίπεδα κάτω από τα όρια έκθεσης.
Οι χρόνιες επιπτώσεις συχνά δεν έχουν όριο κάτω από το οποίο δεν θα εμφανιστούν.

Άρα, ο κίνδυνος να εμφανιστούν αυτές οι επιπτώσεις δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Ο κίνδυνος μπορεί να μειωθεί —με τη μείωση της έκθεσης— και η τήρηση των ορίων έκθεσης θα πρέπει να μειώσει τους κινδύνους από την έκθεση σε πηγές τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας σε επίπεδα κατώτερα από αυτά που η κοινωνία έχει αποδεχθεί σε σχέση με την έκθεση στη φυσική οπτική ακτινοβολία.

Μήκος κύματος (nm) 100–280 UVC
 Επίπτωση στο μάτι : Φωτο-κερατίτις Φωτο-επιπεφυκίτις
 Επίπτωση στο δέρμα  :Ερύθημα Καρκίνος του δέρματος
 Μήκος κύματος (nm) 280–315 UVB
 Επίπτωση στο μάτι : Φωτο-κερατίτις Φωτο-επιπεφυκίτις Καταρράκτης 
 Επίπτωση στο δέρμα : Ερύθημα Ελάστωση (φωτο-γήρανση)Καρκίνος του δέρματος
 Μήκος κύματος (nm) 315–400 UVA
 Επίπτωση στο μάτι : Φωτο-κερατίτιςΦωτο-επιπεφυκίτιςΚαταρράκτης Φωτο-αμφιβληστροειδική δυσλειτουργία
 Επίπτωση στο δέρμα :ερύθημα Ελάστωση (φωτο-γήρανση)Άμεση μελάχρωση Καρκίνος του δέρματος
 Μήκος κύματος (nm) 380–780 Ορατή ακτινοβολία
 Επίπτωση στο μάτι: Φωτο-αμφιβληστροειδική δυσλειτουργία(κίνδυνος μπλε φωτός)Έγκαυμα αμφιβληστροειδούς
 Επίπτωση στο δέρμα : Έγκαυμα