Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εξασφάλιση ποιότητας των καλλυντικών

Με βάση το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό πλαίσιο*
* Απόσπασμα απο την Βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας ενότητα " Φυσικά Καλλυντικά" 

Η πιστοποίηση των καλλυντικών από αναγνωρισμένο φορέα, θεωρείται ως μέσο εξασφάλισης της ποιότητας του προϊόντος αλλά και τεκμηρίωσης των ισχυρισμών του παραγωγού για τις ιδιότητες του προϊόντος του.

Ειδικότερα η πιστοποίηση περιλαμβάνει :

Ορθή παρασκευαστική πρακτική

Η τήρηση της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής τεκμαίρεται όταν, για την παρασκευή, τηρούνται τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δειγματοληψία και ανάλυση

  1. Η δειγματοληψία και η ανάλυση των καλλυντικών προϊόντων διενεργείται με αξιόπιστο και αναπαραγώγιμο τρόπο.
  2. Όταν δεν υπάρχει σχετική κοινοτική νομοθεσία, η αξιοπιστία και η αναπαραγωγικότητα τεκμαίρονται, αν η μέθοδος που εφαρμόστηκε συμφωνεί με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισχυρισμοί για τα προϊόντα (Άρθρο 20)

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη, καταρτίζει κατάλογο κοινών κριτηρίων για ισχυρισμούς που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα.

Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένων προτύπων

  1. Όταν ένα Κράτος- Μέλος ή η Επιτροπή, θεωρεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, η Επιτροπή ή το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή που έχει συσταθεί, αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά του/ της.

Η επιτροπή γνωμοδοτεί χωρίς καθυστέρηση.

  1. Με βάση τη γνωμοδότηση της επιτροπής, η Επιτροπή αποφασίζει να δημοσιεύσει ή να μη δημοσιεύσει με περιορισμούς ή μη, ή και να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη και τον οικείο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης. Εάν είναι απαραίτητο, ζητεί αναθεώρηση του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου.

Ορισμός εναρμονισμένου πρότυπου (άρθρο 1)

ως “εναρμονισμένο πρότυπο” νοείται πρότυπο που εγκρίνεται από έναν από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής·

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (σύμφωνα με την οδηγία 98/34)

CEN Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

CENELEC -Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

ETSI -Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων