Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εξασφάλιση ποιότητας των καλλυντικών

Πρότυπο ISO για τα φυσικά καλλυντικά

 ISO 16128

Στόχος του είναι να διαμορφωθεί ένα μοναδικό πλαίσιο παγκόσμιας αναφοράς που θα καθορίζει τι είναι φυσικά και οργανικά καλλυντικά ,συστατικά και προϊόντα.

Διαιρείται σε δύο μέρη .Το πρώτο μέρος, το οποίο δημοσιεύθηκε το 2016, αφιερώνεται στον ορισμό των συστατικών και στα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ένα συστατικό μπορεί να θεωρηθεί «βιολογικό», « βιολογικά παράγωγο , «φυσικό» και « φυσικό παράγωγο».

Το δεύτερο μέρος, , προβλέπει τις μεθόδους υπολογισμού για τον καθορισμό των φυσικών ή / και οργανικών δεικτών των συστατικών, στο τελικό προϊόν.

Αμφισβητούμενο πεδίο Ι – τα Γενετικά τροποποιημένα συστατικά( GMOs)

Το πρότυπο αναφέρει ότι τα συστατικά που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένα φυτά μπορούν να θεωρηθούν ως φυσικά συστατικά σε ορισμένες περιοχές του κόσμου .

Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο σε περιοχές του κόσμου που το επιτρέπουν και όχι σε αυτές που απαγορεύεται (Όπως στην Ευρώπη)

Για εκπροσώπους των φυσικών καλλυντικών ,αυτό ενέχει τον κίνδυνο ότι μια συγκεκριμένη μορφή μάρκετινγκ θα συμβάλει στη δημιουργία πραγματικών« ψευδο-φυσικών »και ψευδών βιολογικών προϊόντων.

«υπάρχει υψηλός κίνδυνος ότι θα καταλήξουμε σε προϊόντα με 95% φυσικά συστατικά στην αγορά, ενώ τα υπόλοιπα να είναι όλα τα επιβλαβή , όπως το φθαλικό διαιθυλεστέρα σε μετουσιωμένη αλκοόλη, σιλικόνες..και συντηρητικά που οι καταναλωτές δεν θέλουν”

•Αμφισβητούμενο πεδίο ΙΙ Υποστήριξη των ισχυρισμών :

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ISO δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση των ισχυρισμών που θα αφορούν τα φυσικά καλλυντικά .

Η απουσία μέχρι σήμερα τέτοιων πληροφοριών σχετικά με την επικοινωνία με τα προϊόντα, συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός για το πότε ένα καλλυντικό προϊόν θεωρείται «φυσικό» ή «βιολογικό».