Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Περιβαλλοντική αξιολόγηση των αιθέριων ελαίων

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύτηκαν στο τέλος Ιουνίου του  2016    για τους παραγωγούς αιθέριων ελαίων

Οι οδηγίες συντάχθηκαν από τις ενώσεις του κλάδου αιθέριων ελαίων & αρωμάτων με την στενή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών ECHA

Στόχος των νέων οδηγιών είναι να συμβάλλουν στην ενημέρωση των παραγωγών για τον τρόπο συμμόρφωσής τους με τους κανονισμούς REACH και CLP

Ταυτοποίηση αιθέριων ελαίων

Τα αιθέρια έλαια ανήκουν στις Σύνθετες Φυσικές Ουσίες (Natural Complex Substances -NCS) και ως εκ τούτου δικαιολογείται μια εξειδικευμένη προσέγγιση για την ταυτοποίησή τους . Διάφοροι παράγοντες, όπως η περιοχή της ανάπτυξης, το κλίμα εντός της περιοχής, το τμήμα του φυτού που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη και η διαδικασία που εφαρμόζεται για την παραγωγή του , οδηγεί σε φυσικές μεταβολές στη χημική τους σύνθεση.

Η πολυπλοκότητά τους ποικίλλει από απλές ουσίες με μόνο λίγα συστατικά σε πολύ σύνθετες με περισσότερα από 100 συστατικά.

Το ECHA γενικά ταξινομεί τις NCS ουσίες στην κατηγορία UVCB ωστόσο μπορεί να τις ταξινομήσει και ως μονο – ή πολύ -συστατική ανάλογα με την σύνθεσή τους .

Κατηγορία UVCB (Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials)

Στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ουσίες που δεν μπορεί να προσδιορίζονται επαρκώς από την χημική τους σύνθεση, διότι:

• Ο αριθμός των συστατικών τους είναι σχετικά μεγάλος και / ή

• Η σύνθεση είναι, σε σημαντικό μέρος, άγνωστη και / ή

• Η μεταβλητότητα της σύνθεσης είναι σχετικά μεγάλη ή ελάχιστα προβλέψιμη

Κατηγορία πολυσυστατικές ουσίες (multi-constituent substance)

Στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ουσίες που διαθέτουν περισσότερα από ένα κύρια συστατικά και κάθε κύριο συστατικό ≥10% αλλά <80% (w / w)

Κατηγορία μονοσυστατικές ουσίες (Mono-constituent substances)

Θεωρούνται ουσίες που ένα συστατικό του είναι σε συγκέντρωση τουλάχιστον 80% (w/w)

Ανάλογα με την κατηγορία ταξινόμησης τους , προβλέπονται και διαφορετικό είδος καταχώρησης στον κανονισμό REACH και σε ορισμένες περιπτώσεις και στον Κανονισμό CLP