Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Tι είναι η σήμανση CE

Θέτοντας τη σήμανση CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής ενός προϊόντος δηλώνει,με αποκλειστικά δική του ευθύνη, ότι το προϊόν του  συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συχνά επικρατεί στο κοινό η αντίληψη ότι τα προϊόντα που φέρουν την σήμανση CE έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από κάποια αρχή, γεγονός που δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στους πολίτες και οδηγεί σε παρεξηγήσεις σχετικά με την ποιότητα ή την ασφάλεια τους.
Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα περισσότερα προϊόντα έχουν αξιολογηθεί ως προς τη συμμόρφωσή τους προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας από τους ίδιους τους κατασκευαστές.

Ποιος είναι ο ρόλος των Εθνικών Αρχών ;

O ρόλος των Εθνικών Αρχών είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων αν τηρούν της προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας

Τα βήματα για την σήμανση ενός προϊόντος CE

ΒΗΜΑ 1o
Προσδιορισμός της/των Οδηγίας/ων για το προϊόν και των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης του.
Σε κάθε μια από τις Οδηγίες της ΕΕ, καθορίζονται με γενικούς όρους οι εναρμονισμένες βασικές απαιτήσεις (essential requirements) ασφάλειας, προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται καθένα προϊόν που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής τους . Τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν εκδοθεί με απ’ ευθείας αναφορά στην κάθε Οδηγία , προσδιορίζουν με τεχνικούς όρους τις βασικές απαιτήσεις.
ΒΗΜΑ 2ο
Επαλήθευση των βασικών απαιτήσεων που ισχύουν για ένα προϊόν.
Αυτός που κατασκευάζει, ή και αυτός που θέτει στην αγορά για πρώτη φορά ένα προϊόν οφείλει να το έχει προηγουμένως συμμορφώσει προς τις βασικές απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας .
ΒΗΜΑ 3ο
Δοκιμή του προϊόντος και έλεγχος της συμμόρφωσης του.
Η δοκιμή του προϊόντος και ο έλεγχος της συμμόρφωσης, δηλαδή η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης με βάση της ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. Μέρος της παραπάνω διαδικασίας είναι και η αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment) του προϊόντος. Εφαρμόζοντας τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα παρέχεται η δυνατότητα συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών.
ΒΗΜΑ4ο
Δημιουργία και διατήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης (Τεχνικός Φάκελος).
Ο κατασκευαστής οφείλει για το προϊόν του, να δημιουργήσει την τεχνική τεκμηρίωση, που απαιτείται από την σχετική νομοθεσία προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προς τις βασικές απαιτήσεις και η ανάλυση κινδύνου. Μαζί με τη Δήλωση Συμμόρφωσης (EC Declaration of Conformity) την παραπάνω τεχνική τεκμηρίωση συγκροτεί τον Τεχνικό Φάκελο που θέτει στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών όταν αυτό ζητηθεί.
Κάθε Οδηγία ορίζει το περιεχόμενο της τεχνικής τεκμηρίωσης για κάθε τύπο προϊόντος. Εφ’ όσον εφαρμόζονται περισσότερες της μιας Οδηγίες για ένα προϊόν, στην τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που χρειάζονται για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα της συμμόρφωσης του προϊόντος.
O γενικός κανόνας σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου της τεχνικής τεκμηρίωσης θεωρείται η ύπαρξη του σχεδιασμού και της λειτουργίας του προϊόντος. Ακόμα υπάρχουν και τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο, που εξαρτώνται από τη φύση του προϊόντος , αλλά και άλλα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωσή του προς τις βασικές απαιτήσεις , ή με προδιαγραφές και πρότυπα που εφαρμόζονται.
ΒΗΜΑ 5ο
Επίθεση της Σήμανσης CE στο προϊόν και Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ
Αποτελεί υποχρέωση του κατασκευαστή ή κατά περίπτωση αυτού που θέτει με την επωνυμία ή το σήμα του το προϊόν στην αγορά, μετά από όλα τα παραπάνω να εκδώσει Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ (EC Declaration of Conformity) ότι το προϊόν είναι σύμφωνο προς όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία.
Η Δήλωση Συμμόρφωσης οφείλει να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στην/στις εφαρμοζόμενη/ες Οδηγία/ες που υπάγεται το προϊόν, πληροφορίες για επικοινωνία με τον κατασκευαστή, ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, τον Κοινοποιημένο Οργανισμό εφ’ όσον έχει εμπλακεί στη διαδικασία, καθώς και αναφορά στα εφαρμοζόμενα πρότυπα ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα.. Σε ορισμένες περιπτώσεις η Δήλωση Συμμόρφωσης συνοδεύει τις Οδηγίες χρήσης του προϊόντος και αυτό είναι μια υποχρέωση που πρέπει να τηρείται απόλυτα.
Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα ή να υπάρχει επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική εφ’ όσον έχει εκδοθεί σε άλλο κ-μ για ευνόητους λόγους.