Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ακρωνύμια & Ορολογία

CAS -Chemical Abstracts Serviceς

Η Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης, αποδίδει τους αριθμούς μητρώου σε κάθε χημική ουσία που έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία

CLP -Classification-Labelling -Packaging

Ταξινόμηση – Επισήμανση -Συσκευασία .
Ο κανονισμός CLP τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2009, η δε μέθοδος ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών προϊόντων που εισάγει, βασίζεται στο Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (GHS του ΟΗΕ).

CMR – Carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction

Ουσίες Καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες ή τοξικές

Colour Index classification

Ο δείκτη ταξινόμησης χρώματος χρησιμεύει ως μια κοινή βάση δεδομένων αναφοράς των βιομηχανοποιημένων προϊόντων χρωμάτων

ECHA- European Chemical Agency

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει την ευθύνη εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα

EDCs -Endocrine Disrupting Chemicals

Ουσίες ύποπτες για την διαταραχή του ορμονικού συστήματος

EINECS/ELINCS

Αναφέρεται στον κωδικό αριθμό που παρέχεται είτε από το ευρωπαϊκό ευρετήριο των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο (EINECS), για τις υπάρχουσες χημικές ουσίες, είτε από τον ευρωπαϊκό κατάλογο κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS), για τις νέες χημικές ουσίες.

INCI -International nomenclature cosmetic ingredient

Τα ονόματα INCI είναι κοινά σε όλο τον κόσμο προκειμένου να προσδιορίζουν με ομοιόμορφο τρόπο τα συστατικά των καλλυντικών, και αναφέρονται στις επισημάνσεις των προϊόντων.

In vitro

Λατινική έκφραση (που σημαίνει μέσα στο γυαλί – δοκιμαστικό σωλήνα), είναι επιστημονικός όρος της Βιολογίας που αναφέρεται κυρίως στην τεχνική της πραγματοποίησης ενός δεδομένου πειράματος σε δοκιμαστικό σωλήνα ή γενικότερα για πειράματα που πραγματοποιούνται σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες έξω από τους ζωντανούς οργανισμούς.

in vivo

Λατινογενής έκφραση και που ελληνικά αποδίδεται “εν ζωή”, αναφέρεται σε ότι λαμβάνει χώρα μέσα σε έναν έμβιο οργανισμό. Ιδιαίτερα στη Βιολογία ο όρος αναφέρεται σε πειράματα που πραγματοποιούνται σε ιστούς εντός ζώντος οργανισμού σε αντιδιαστολή με τον όρο in vitro (= “σε δοκιμαστικό σωλήνα”), που αναφέρεται σε αντίστοιχα πειράματα αποσπασμένων μερών εκτός του ζωντανού οργανισμού, καθώς και σε έρευνες και πειράματα ex vivo.
Γενικά οι κλινικές δοκιμές και τα πειράματα με ζώα είναι μορφές έρευνας in vivo.