Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αντηλιακά Φίλτρα

Πρότυπα για τα αντηλιακά

Ενιαία πρότυπα για μεθόδους πειραμάτων για το δείκτη προστασίας
Το πλαίσιο για την διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων μέσω της CEN αφορούν:

• Προστασία από το ηλιακό έγκαυμα (δηλ. κυρίως ακτινοβολία UVB)
• Προστασία από την ακτινοβολία UVA
• Προσδιορισμός του κρίσιμου μήκους κύματος, το οποίο βρίσκεται υπό την καμπύλη οπτικής πυκνότητας και αρχίζει στα 290 nm είναι ίσο με το 90 % του ολοκληρωμένου τμήματος μεταξύ 290 και 400 nm·
Προκειμένου να επιτευχθεί ευρεία αποδοχή των υπό διαμόρφωση προτύπων , η CEN θα λάβει υπόψη της όλα τα δημοσιευμένα μέχρι στιγμής πρότυπα και πολύ ειδικότερα τα πρότυπα ISO/TC για τα καλλυντικά προϊόντα

Πρότυπο ISO για την αξιολόγηση της UVA ακτινοβολίας στα αντηλιακά
Διεθνής ορολογία για τις δοκιμές σε σχέση με τα αντηλιακά

Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το πρότυπο ονομάζεται ISO 24443:2012 Determination of sunscreen UVA photoprotection in vitro.
Στοχεύει στην διαμόρφωση δεικτών επιπέδων προστασίας για την UVA ακτινοβολία αντίστοιχης με αυτή που έχει ήδη διαμορφωθεί για την UVB
Το πρότυπο εξειδικεύει την μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί εργαστηριακά ως προς τον καθορισμό των χαρακτηριστικών απορροφητικότητας των αντηλιακών στις ακτίνες UVA.
Σύμφωνα με τους συντελεστές του ,το νέο πρότυπο μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της ποιότητας της ασφάλειας των αντηλιακών ,της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών ως προς την προστασία των αντηλιακών, αλλα και της διευκόλυνσης του παγκόσμιου εμπορίου.
(PPD) Persistent Pigment Darkening test
Μέθοδος δοκιμής για έκθεση στην UVA ακτινοβολία με και χωρίς αντηλιακό
Στην Ευρώπη και την Ασία, η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος in vivo δοκιμής για UVA (ένα τεστ που πραγματοποιήθηκαν σε ζωντανά ανθρώπινα υποκείμενα) είναι η επίμονη δοκιμή χρωστικής σκουραίνει (PPD) Persistent Pigment Darkening .
Οι ασθενείς που εκτέθηκαν σε πηγή φωτός UVA, με και χωρίς αντηλιακό. Μετά από δύο έως τρεις ώρες, το σκούρο χρώμα του εκτεθειμένου δέρματος χρησιμοποιείται σαν ένα βιολογικό τελικό σημείο

(MED) minimal erythemal dose – ελάχιστη δόση που προκαλεί ερύθημα
Ως «ελάχιστη δόση που προκαλεί ερύθημα » – Minimal Erythema Dose(MED) – νοείται η ποσότητα της ενέργειας που είναι ικανή να προκαλέσει ερύθημα
Δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται να προκληθεί ερύθημα σε προστατευμένο με αντηλιακό δέρμα σε σχέση με απροστάτευτο δέρμα
Για παράδειγμα, αν χρειάζεται 20 λεπτά χωρίς προστασία για να παραχθεί ερύθημα, ένα αντηλιακό με SPF 15 θα μπορούσε να αποτρέψει το ερύθημα 15 φορές περισσότερο , περίπου πέντε ώρες. Το ποσό αυτό είναι θεωρητικό, όμως, και η βλάβη από τον ήλιο μπορεί να συμβεί ακόμη και χωρίς κοκκινίλες, έτσι οι δερματολόγοι συμβουλεύουν να εφαρμοστεί ξανά αντηλιακό μετά από περίπου δύο ώρες.

Broad-spectrum protection -Ευρέως φάσματος προστασία
Αφορά την προστασία και από τις δυο ακτινοβολίες UVA& UVB

Στην Ευρώπη , η ευρέως φάσματος προστασία , καθορίζεται από την αναλογία των UVA στην προστασία UVB. Ένα προϊόν πρέπει να επιτύχει μια αναλογία 1/3 προστασίας UVA, προκειμένου να επιτευχθεί το ευρύ φάσμα αξίωσης ετικέτας.

Η προστασία UVA καθορίζεται από τη δοκιμή UVA-PF και στη συνέχεια υπολογίζεται με βάση την SPF του προϊόντος. Ένα προϊόν που έχει 1/3 προστασία από την UVA σε σχέση με την προστασία UVB μπορεί να ισχυριστεί ότι περιέχει ευρέως φάσματος προστασία –

Στις ΗΠΑ ,αντηλιακά που πληρούν τις προδιαγραφές FDA τόσο για την UVB και την UVA μπορεί να ονομαστούν «ευρέος φάσματος» . Αντηλιακά μπορούν να επισημαίνονται ως ευρέος φάσματος, εφόσον παρέχουν “ανάλογη” προστασία από τις υπεριώδεις Α (UVA) και υπεριώδους Β (UVB) ακτινοβολία. Με άλλα λόγια, ένα προϊόν με SPF 15 πρέπει να έχει ένα συγκρίσιμο επίπεδο προστασίας ενάντια στις ακτίνες UVA για να θεωρείται ευρέως φάσματος.

Νεότερες τυποποιημένες μέθοδοι για τη μέτρηση της προστασίας UVA κάνει αυτές τις βελτιώσεις δυνατές

Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Σύνδεση με τα υλικά του επιμορφωτικού προγράμματος Ευρωπαικός Κανονισμός Καλλυντικών