Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γλωσσάριο Επισήμανσης Συσκευασίας

Contairer

Βάζο (δοχείο κλπ) που τοποθετείται το προϊόν

Outer packaging

Εξωτερική συσκευασία του προϊόντος

Responsible Person

Νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κυκλοφορία ενός καλλυντικού προϊόντος

Nominal content

Ονομαστικό περιεχόμενο της συσκευασίας

Expiration Date

Ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος

Date of minimum durability

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Batch Number

Αριθμός παρτίδας

Bar code

Γραμμωτός Κώδικάς

Function of the cosmetic product

Λειτουργία του προϊόντος