Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επισήμανση συστατικών που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη

Η SCCS απαντά στα ερώτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επισήμανση προειδοποίησης ως προς το κατώτατο όριο ι “το προϊόν περιέχει φορμαλδεΰδη» .

Η Γνωμοδότηση

α) Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που παρέχονται και την διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία, θεωρεί η  SCCS το όριο 0,05% για την επισήμανση ουσιών που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη επαρκείς για την προστασία των καταναλωτών;
 Απάντηση : 
Η  SCCS θεωρεί ότι το παρόν κατώτατο όριο δεν προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές που είναι ευαισθητοποιημένοι στη φορμαλδεΰδη από την έκθεση σε ουσίες  που  απελευθερώνουν   φορμαλδεΰδη .

 β)  Θεωρεί απαραίτητο η   SCCS να αλλάξει το όριο 0,05% και σε ποιο επίπεδο;
 Απάντηση : 
 Η μείωση του σημερινού κατωφλίου κατά ένα συντελεστή 50, δηλαδή στο 0,001% (10 ppm), θα προστατεύσει τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι στη φορμαλδεΰδη. 
 Αυτό το κατώτατο όριο ισχύει για τη συνολική ελεύθερη φορμαλδεΰδη, ανεξάρτητα από το εάν ένα προϊόν περιέχει έναν ή περισσότερους απελευθερωτές φορμαλδεΰδης. 

Το ιστορικό

Στην ΕΕ η φορμαλδεΰδη έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνος ουσία της κατηγορίας 1Β ( ουσία που είναι πολύ πιθανό να είναι καρκινογόνος / μεταλλαξιογόνος / τοξική για την αναπαραγωγή στον άνθρωπο ) αλλά και ως ως ευαισθητοποιητής δέρματος (H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση).

Τον Νοέμβριο του 2014, η SCCS κατέληξε στη γνωμοδότηση ότι τα σκληρυντικά νυχιών με μέγιστη συγκέντρωση περίπου 2,2% της ελεύθερης φορμαλδεΰδης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για τη σκλήρυνση ή ενίσχυση των νυχιών .
Ωστόσο, οι συζητήσεις στην ομάδα εργασίας για τα καλλυντικά προϊόντα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ήδη διαθέσιμες κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες και ως εκ τούτου το αίτημα παρέκκλισης απορρίφθηκε.
Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) διέγραψε τη φορμαλδεΰδη από το παράρτημα V (συντηρητικά) και τα πρόσθεσε στον κατάλογο των ουσιών που απαγορεύονται στα καλλυντικά προϊόντα στο παράρτημα II (καταχώριση 1577).

Παρ όλα αυτά , στο Παράρτημα V παρέμειναν μια σειρά συστατικά που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη , υπό τη προϋπόθεση ότι όλα τα τελικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις ουσίες πρέπει να φέρουν την ένδειξη «περιέχει φορμαλδεΰδη» όταν η συγκέντρωση της φορμαλδεΰδης στο τελικό προϊόν υπερβαίνει το 0,05% ».

Το 2020, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν πρόσθετες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η έκθεση σε φορμαλδεΰδη σε επίπεδα κάτω του 0,05% θα μπορούσε να προκαλέσει δερματίτιδα εξ επαφής σε άτομα με αλλεργία φορμαλδεΰδης, αμφισβητώντας τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την επισήμανση τέτοιων ουσιών στο Παράρτημα ως εκ τούτου η επιτροπή ζητά επαναξιολόγηση .
Η SCCS ενέκρινε αυτήν την επιστημονική συμβουλή με γραπτή διαδικασία στις 7 Μαΐου 2021..

e Class Καλλυντικά – Νανοϋλικά

Κέντρο Γνώσης