Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εργαστήριο Αισθητικής

Τα Γενικά που πρέπει να γνωρίζουμε 

Βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας
Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:
1. Αίτηση.
2. Εξέταση δικαιολογητικών.
3. Αναζήτηση Ποινικού Μητρώου για τον αιτούντα και τον υγειονομικά. υπεύθυνο.
4. Έλεγχος του Εργαστηρίου από την αρμόδια επιτροπή χορήγησης βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας Εργαστηρίων Αισθητικής.
5. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου Αισθητικής.
6. Ανάρτηση στο πρόγραμμα «διαύγεια».

Αρμόδια υπηρεσία
Διεύθυνση Υγείας οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Χρόνος διεκπεραίωσης
Όλη η προαναφερόμενη διαδικασία δεν πρέπει χρονικά να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
Σε περίπτωση που περάσουν οι 3 μήνες χωρίς ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών, ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί κανονικά την επιχείρησή του.

Παρατηρήσεις
Στη περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ανακοίνωσης λειτουργίας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

Δικαιολογητικά 

1. Αίτηση.
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
Για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο.
(Αναζητείται αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)*.
3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.
4. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
5. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτηρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτηρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012).
6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.
7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο).
8. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
9. Παράβολο 38€ από Δημόσιο Ταμείο.

Νομικό πλαίσιο 

N.Δ.361/1969 (ΦΕΚ 244/Α/1969).
ΦΓ43/5258 (ΦΕΚ 426/Β/17-06-1970).
Την αριθμ. Υ7/οικ.3971/1994 (ΦΕΚ 433/Β/09-06-1994) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ43/5258 (ΦΕΚ 426/Β/17-06-1970) Υπουργικής απόφασης».
Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4-12-2003 (ΦΕΚ Β’ 1931) τροποποιήθηκε με την αριθ.Υ3Β/ΓΠ/οικ.64434 (ΦΕΚ1394/Β/16-6-2011).
Ν 3919 (ΦΕΚ 32/Α/02-03-2011).
Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/22-03-2012) άρθρο 38 «Αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.δ.361/1969 (ΦΕΚ 244/Α/1969)».
Την αριθμ. Υ3β/οικ.15543/2008 (ΦΕΚ Β’ 230) υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε με την αριθ.Υ3β/ΓΠ/οικ.35576 απόφαση (ΦΕΚ 1012/Β/24-4-2013).
Αριθ.Υ3β/ΓΠ/οικ.35576 απόφαση (ΦΕΚ 1012/Β/24-4-2013).