Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ερευνητικό σύμπλεγμα ΕΕ-ANSA για Καινοτόμες 3Rs

3Rs (Αντικατάσταση,  Μείωση και Βελτίωση των δοκιμών σε ζώα)

(Replacement, Reduction and Refinement of animal testing)

Οι κοινές ευρωπαϊκές ανησυχίες για την ασφάλεια των χημικών ουσιών από τη μια μεριά και της καλής μεταχείρισης των ζώων από την άλλη , οδηγεί σε συνέργειες στο τομέα της έρευνας για την ανάπτυξη νέων τεχνικών και προσεγγίσεων για την αξιολόγηση χημικών συστατικών και σχετικών  προϊόντων που περιέχουν  αυτές τις  ουσίες.

Το Ερευνητικό σύμπλεγμα ΕΕ-ANSA για Καινοτόμες 3Rs ,εκπονήθηκε από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς χημικών προϊόντων και ασφάλειας τροφίμων – ECHA και EFSA- ,ενώ συμμετέχουν οι επιστημονικές επιτροπές της ΕΕ.,SANTE SCCS / SCHEER

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση πεπραγμένων , σύμφωνα με την οποία, ορισμένες δοκιμές in vitro (δηλ. εργαστηριακές μελέτες) είναι πλέον εφικτές για την αξιολόγηση μεμονωμένων προϊόντων. .
Αυτό είναι απολύτως σαφές στα καλλυντικά προϊόντα , όπου πλέον τα δεδομένα ασφαλείας  των συστατικών τους  μπορούν να αντληθούν μόνο από επικυρωμένες εναλλακτικές μεθόδους.

Ωστόσο, σύνθετες δυσμενείς επιπτώσεις, όπως η τοξικότητα που προκύπτει από την παρατεταμένη έκθεση σε χημικές ουσίες είναι πολύ πιο δύσκολες  στην αξιολόγηση .
Παρ όλα αυτά , νέα επιστημονικά εργαλεία αναπτύσσονται, οι αποκαλούμενες «μέθοδοι νέας προσέγγισης» όπως η βιολογική μοντελοποίηση υπολογιστών.
Η έκθεση καταλήγει, πως νέες δοκιμές σε ζώα πρέπει πλέον  να γίνονται μόνο ως έσχατη λύση…..