Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η ΕΕ δημοσιεύει τον 5ο Κανονισμό για τις CMR

Ουσίες CMR (Καρκινογόνες,Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές )
Η περίπτωση του σαλικυλικού  μεθυλιου 

O κανονισμός Καλλυντικών προβλέπει μια εναρμονισμένη ταξινόμηση ουσιών ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR ), βάσει επιστημονικής αξιολόγησης
Οι ουσίες ταξινομούνται ως CMR κατηγορίας 1Α, CMR κατηγορίας 1Β ή CMR κατηγορίας 2, ανάλογα με το επίπεδο τεκμηρίωσης των ιδιοτήτων CMR που παρουσιάζουν.
Σύμφωνα με τον κανονισμό απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως ουσίες CMR

Σαλικυλικό μεθύλιο

Πρόκειται για ένα δραστικό συστατικό που χρησιμοποιείται στα καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα υγιεινής κυρίως σε μίγματα αρωμάτων και ως αρωματικός και καταπραϋντικός
παράγοντας στα προϊόντα στοματικής υγιεινής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων του ECHA προτείνει το σαλικυλικό μεθύλιο να χαρακτηριστεί ως «Τοξικό για την αναπαραγωγή» Κατηγορία 2 » και« ευαισθητοποιητή δέρματος Κατηγορία 1Β »
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι το σαλικυλικό οξύ είναι το κύριο μεταβολικό προϊόν του σαλικυλικού μεθυλεστέρα με υδρόλυση.

Επομένως, η συνδυασμένη έκθεση σε καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν διάφορα σαλικυλικά μπορεί να αυξήσει τη δόση συστηματικής έκθεσης και πιθανώς να υπερβεί το ασφαλές επίπεδο.