Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η επίδραση του ηλεκτροβελονισμού στον καρδιακό ρυθμό και το άγχος

Η απόκριση του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ANS), σε χαμηλής συχνότητας ηλεκτρο-βελονισμού (LF) 2,5 Hz) , αντανακλά σημαντική βελτίωση του καρδιακού ρυθμού.
Το παραπάνω προκύπτει από μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Alternative and Complementary Medicine στις 10 Ιουλίου 2020.

Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (HRV), το στρες και την παρασυμπαθητική νευρική δραστηριότητα με την εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της επίδρασης διαφορετικών συχνοτήτων ηλεκτροθεραπείας σε διάφορους δείκτες του αυτόνομου νευρικού συστήματος με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου βελονισμού Battlefield (BFA).

Το Battlefield Acupuncture Protocol , είναι ένα πρωτόκολλο βελονισμού όπου τοποθετούνται βελόνες στο αυτί για τη μείωση του πόνου. Η τοποθέτηση μικρών βελόνων στο αυτί μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σώμα.
Αποτελείται από πέντε (5) βασικά σημεία βελονισμού στο αυτί που απομονώνουν το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ANS) και τον ρόλο του κεντρικού νευρικού συστήματος στον κύκλο χρόνιου / οξύ πόνου.

Μια λεπτομερής σύγκριση της απόκρισης του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε χαμηλή και μεσαία συχνότητα ηλεκτρο-βελονισμού εφαρμόστηκε αντίστοιχα σε σε 2 ομάδες των 12 ασθενών .

Και στα δυο πειράματα εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο Battlefield .

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως στην ομάδα που εφαρμόστηκε χαμηλής συχνότητας ηλεκτροβελονισμός , η απόκριση του αυτόνομου νευρικού συστήματος αντανακλούσε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση σε τρεις από τους δείκτες που συλλέχθηκαν:

Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV) βελτιώθηκε κατά 61% [p = 0,002].
Η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος μειώθηκε 42% [p = 0,002].
Ο παρασυμπαθητικός κολπικός τόνος (HF) αυξήθηκε 56% [p = 0,017].

Αντιθέτως, στην δεύτερη ομάδα που εφαρμόστηκε μεσαίας συχνότητας ηλεκτροβελονισμός παρουσιάστηκαν θετικές αλλά μη σημαντικές αλλαγές στα αποτελέσματα σε όλους τους δείκτες του νευρικού συστήματος.

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι το τμήμα του νευρικού συστήματος το οποίο ρυθμίζει τις σπλαχνικές λειτουργίες. 
Διακρίνεται σε συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, τα οποία έχουν ανταγωνιστική λειτουργία: 
-Το συμπαθητικό ετοιμάζει τον οργανισμό για μια οξεία κατάσταση όπου θα σπαταλήσει μεγάλη ενέργεια, ενώ το παρασυμπαθητικό έχει αντίθετη λειτουργία.
-Η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος προετοιμάζει τον οργανισμό απέναντι σε κάθε κατάσταση που απειλεί την ομοιόστασή του. 
Σε κάθε όργανο έχει ξεχωριστή δράση ενώ στην καρδιά  είναι υπεύθυνο για την ταχυκαρδία .
-Η διέγερση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος επιτελείται όταν ο οργανισμός θέλει να αποκαταστήσει ή να διατηρήσει τις εφεδρείες του. Η δράση του έχει να κάνει κυρίως με τα σπλάχνα.  Σε κάθε όργανο έχει ξεχωριστή δράση ενώ  στην καρδιά προκαλεί βραδυκαρδία .

Συμπεράσματα:
Η απόκριση του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε χαμηλής συχνότητας ηλεκτροβελονισμό έδειξε μετρήσιμη βελτίωση σε διάφορους δείκτες του αυτόνομου νευρικού συστήματος.
Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε άλλες παθολογίες που σχετίζονται στενά με την ανθρώπινη υγεία τη μακροζωία , και τη ζωτικότητα των ανθρώπων.
Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για τον προσδιορισμό της εγκυρότητας αυτών των αποτελεσμάτων.

Journal of Alternative and Complementary Medicine:Neuromodulating Influence of Two Electroacupuncture Treatments on Heart Rate Variability, Stress, and Vagal Activity

Σχετικά θέματα :