Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Και οι σιλικόνες ανάμεσα στα συστατικά “υψηλής ανησυχίας”

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός χημικών προϊόντων ECHA, πρόσθεσε στην λίστα SVHCs και τρεις σιλικόνες που χρησιμοποιούνται ευρέως στα καλλυντικά .
Η λίστα υποψηφίων συστατικών υψηλής ανησυχίας SVHC (Substances of high concern),
περιλαμβάνει συστατικά που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον.

Ποιες είναι οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία – SVHC:

α) Ουσίες που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή – CMR κατηγορία 1Α ή 1Β
β) Ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες (Persistent, Bioaccumulative and Toxic – PBT, or very Persistent and very Bioaccumulative – vPvB)
γ) Ουσίες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για παρόμοια ανησυχία (Substances giving rise to an equivalent level of concern)

Τα συστατικά με τα παραπάνω χαρακτηριστικά , είναι υποψήφια για ενδεχόμενη καταχώρηση στον κατάλογο αδειοδότησης (παράρτημα XIV κανονισμού REACH ).
Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες που εντάσσονται στο παράρτημα XIV, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια προκειμένου να συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν εάν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Πρόκειται για τις σιλικόνες :
D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane , CAS 556-67-2)
D5 (Decamethylcyclopentasiloxane , CAS 541-02-6)
D6 (Dodecamethylcyclohexasiloxane ,CAS 540-97-6)
Και τα τρία συστατικά είναι παραπροϊόντα στην παραγωγή πολυμερών σιλικόνης και μπορούν να εμφανιστούν σε υλικά επαφής με τα τρόφιμα σιλικόνης (FCM) ως μη προσυσκευασμένα πρόσθετα (NIAS).
Παράλληλα και τα τα τρία χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά καθώς και σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Η χρήση των D4 και D5 ,έχει ήδη αποφασιστεί πως από  το 2020 θα περιορίζεται σε καλλυντικά που ξεπλένονται σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,1% κατά βάρος.