Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καλλυντικά Ισχυρισμοί και τεκμηρίωση

Κριτήρια διαφημιστικής προβολής με βάση τον Κανονισμό

Ένα νέο ευρωπαϊκό τεχνικό έγγραφο σχετικά με το πλαίσιο ισχυρισμών ως προς τις ιδιότητες καλλυντικών, έχει γίνει αντικείμενο έντονης συζήτησης αν όχι και αντιπαράθεσης.. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη πως το συγκεκριμένο τεχνικό έγγραφο δεν είναι νομικά δεσμευτικό .εγείρονται ερωτηματικά κατά πόσο οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν ως προς τα κριτήριά του.

Το Γενικό Πλαίσιο για τους ισχυρισμούς σε σχέση με τις ιδιότητες των καλλυντικών

Στην Ευρώπη, το είδος των ισχυρισμών ως προς τις ιδιότητες των καλλυντικών καλύπτονται από το άρθρο 20 του κανονισμού
Τα κριτήρια αυτά κωδικοποιημένα αφορούν:
Συμμόρφωση με την Νομοθεσία,Αλήθεια ,Τεκμηρίωση , Ειλικρίνεια ,Εντιμότητα.

Για την σωστή εφαρμογή του Κανονισμού, η Επιτροπή στην συνέχεια τον εξειδίκευσε «με Κατευθυντήριες Οδηγίες».
Τα βασικά σημεία αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών αναφέρονται σε :
1)Λίστα κοινών ισχυρισμών που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για καλλυντικά με αναφορά σε συγκεκριμένα ενδεικτικά παραδείγματα.
2) Μεθοδολογία απόκτησης τεκμηριωμένων αποδείξεων που στηρίζουν τους ισχυρισμούς για τις ιδιότητες ενός καλλυντικού προϊόντος

Έκτοτε , το τεχνικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις απαιτήσεις καλλυντικών (Τechnical Document on Cosmetic Claims), επικαιροποιείται σε τακτική βάση.
Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 και αφορά τα παραρτήματα ΙΙΙ και IV του εγγράφου αυτού .
Το παράρτημα ΙΙΙ εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ισχύουν τα έξι κοινά κριτήρια για τους ισχυρισμούς «απαλλαγμένο από” και το το παράρτημα IV παρέχει οδηγίες σχετικά με τους υποαλλεργικούς ισχυρισμούς.

Στόχος του εγγράφου, είναι μέσω της συλλογής βέλτιστων πρακτικών, να παρέχει οδηγίες στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την κατά περίπτωση εφαρμογή των κοινών κριτηρίων.
Ωστόσο το τεχνικό έγγραφο δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν αντικατοπτρίζει την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόνο το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μπορεί να δώσει αυθεντική ερμηνεία….

Κέντρο Γνώσης

Αλλεργίες από αρώματα & Καλλυντικά