Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καλλυντικά και Βιώσιμες Πρακτικές

Η βιομηχανία καλλυντικών κινείται σταθερά προς φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, παρά την έλλειψη κοινών κριτηρίων βιωσιμότητας και παρά τις προκλήσεις στον τομέα της έρευνας νέων καινοτόμων εφαρμογών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο της Λισαβόνα, και δημοσιεύτηκε στο Journal of Cleaner Production.

Η μελέτη εξετάζει πώς η βιομηχανία καλλυντικών σχεδιάζει την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων της από την παραγωγή ως την τελική απόσυρσή τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές ,η έννοια της βιωσιμότητας έχει πλέον ξεχωριστή σημασία για την βιομηχανία , καθώς αισθάνεται όλο και πιο αυξανόμενη πίεση όχι μόνο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών , αλλά και ακαδημαϊκών που εκφράζουν έντονες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των καλλυντικών. και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία καλλυντικών με πιο βιώσιμα εναλλακτικά συστατικά.

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να αναλυθούν οι επιπτώσεις των διαφόρων φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ,αλλά και των συστατικών του σε σχέση με την βιωσιμότητά του. Για το λόγο αυτό , οι Πορτογάλοι ερευνητές εξέτασαν ένα σύνολο βιβλιογραφίας που αναφερόταν στο σχεδιασμό και στη παραγωγή καλλυντικών .

Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης  ήταν,  πως η  βιωσιμότητα των καλλυντικών είναι  ένα πολύπλοκο και πολύπλευρο ζήτημα που δεν μπορεί να αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη  μεμονωμένες πτυχές, αλλά χρησιμοπ­οιώντας μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση σχετικά με τις περιβαλλ­οντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις και την ποιότητα και την απόδοση του τελικού προϊόντος. 
 

Εντούτοις, εντοπίστηκαν ορισμένα αξιοσημείωτα βήματα που ήδη έχει λάβει η βιομηχανία. σε τομείς όπως , αξιολόγηση βιωσιμότητας του προϊόντος και των συστατικών καθώς και της μεταφοράς των πρώτων υλών.

Ποιο συγκεκριμένα αναφέρουν οι συγγραφείς στην έκθεσή τους :

 • Για τη βιομηχανία καλλυντικών, οι μετρήσεις βιωσιμότητας γίνονται όλο και πιο σημαντικές , καθώς είναι θεμελιώδους σημασίας ο καθορισμός δεικτών και η χρήση ειδικών εργαλείων για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των βιώσιμων προτύπων.
 • Ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού καλλυντικών μπορεί να έχει αντίκτυπο στη βιωσιμότητα, οπότε είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλα τα βήματα στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος – από τον αρχικό σχεδιασμό και την προμήθεια πρώτων υλών στην παραγωγή , συσκευασία, διανομή, διάθεση- ως την φάση απόσυρσής του .
 • Στην αγορά καλλυντικών πληθαίνουν πλέον οι εφαρμογές για την ανίχνευση της προέλευσης συστατικών προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτά είναι βιώσιμα ενώ πολύ συχνή είναι πλέον και προβολή συσκευασιών ανακυκλώσιμων και βιοδιασπ­ώμενων…

Ένα άλλο πεδίο που η βιομηχανία φαίνεται να είναι επικεντρωμένη και συναντά κανείς σε οποιαδήποτε μελέτη αφορά καλλυντικά ,είναι αυτό των βιώσιμων συστατικών.

Τι σημαίνει αυτό;

Οι ερμηνείες ποικίλλουν καθώς ο όρος δεν έχει ενιαίο, καθολικό ορισμό, αλλά τυπικά αναφέρεται σε ένα προϊόν με περιβαλλ­οντικά προτιμητέα χαρακτηρ­ιστικά. Συνήθως αποδίδεται σε συστατικά που έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη την ηθική, κοινωνική και οικονομική ευθύνη .

Ενώ δεν είναι δυνατόν, η επίσημη σήμανση ενός καλλυντικού προϊόντος ως« βιώσιμου », υπάρχουν ευδιάκριτες εμπορικές ετικέτες, οικολογικά σήματα και δείκτες βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR), οι οποίοι, στο πλαίσιο αυτό, τείνουν να πλησιάζουν την κατάταξη του τι είναι ένα βιώσιμο καλλυντικό “, σημειώνουν οι Πορτογάλοι συγγραφείς στην αναφορά τους