Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καλλυντικά και Brexit

Πώς θα ρυθμίζονται τα καλλυντικά προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για το Brexit;

Προετοιμάζοντας διαφορετικά σενάρια Brexit, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε έναν οδηγό προετοιμασίας που καλύπτει σειρά κλάδους μεταξύ των οποίων και αυτόν των καλλυντικών .

Παρά το γεγονός ότι  υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του ρυθμιστικού καθεστώτος ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου για τα καλλυντικά προϊόντα, η απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία  θα επιφέρει αρκετές αισθητές αλλαγές για τους κατασκευαστές.

Για να τοποθετηθεί ένα καλλυντικό προϊόν στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, θα πρέπει να υπάρχει ένα υπεύθυνο πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στη χώρα αυτή Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας των καλλυντικών που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρηθεί αυτομάτως υπεύθυνος. Ωστόσο, ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας μπορούν να ορίσουν τρίτο μέρος ως υπεύθυνο πρόσωπο με γραπτή εντολή.

Η υποχρεωτική κοινοποίηση των καλλυντικών προϊόντων θα αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου προσώπου και θα πραγματοποιείται μέσω μιας πύλης εγγραφής για τα καλλυντικά προϊόντα που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Μια μεταβατική περίοδος 90 ημερών που αρχίζει με την ημέρα εξόδου επιτρέπει μια απλουστευμένη διαδικασία κοινοποίησης για τα προϊόντα αυτά.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επίσης θεσπίσει μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με ορισμένες απαιτήσεις επισήμανσης. Πανομοιότυπη με τον κανονισμό της ΕΕ, ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου θα απαιτήσει την επωνυμία και τη διεύθυνση του RP και τη χώρα προέλευσης για την επισήμανση των καλλυντικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ωστόσο, για μεταβατική περίοδο 2 ετών που αρχίζει την ημέρα εξόδου, οι εν λόγω απαιτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα θεωρούνται ότι έχουν εκπληρωθεί ς όταν η επισήμανση είναι σύμφωνη με τον κανονισμό της ΕΕ για τα καλλυντικά.
Αυτές οι μεταβατικές ρυθμίσεις θα διευκολύνουν και θα αποτρέψουν τις άμεσες αλλαγές σήμανσης για τους κατασκευαστές που συμμορφώνονται με την ΕΕ