Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Καταστήματα περιποίησης χεριών & ποδιών

Αρμόδια αρχή χορήγησης της άδειας 

Ο οικείος Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού (Δήμος /Κοινότητα ) με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας 
– Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών χορηγείται στους κατόχους της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
– Επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο διαθέτει κατάστημα που είναι στελεχωμένο από προσωπικό με επαγγελματική άδεια, αντίστοιχη προς το είδος του καταστήματος για το οποίο ζητείται η άδεια και το οποίο θα απασχολείται στο κατάστημα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Ορισμοί
– Τεχνίτης περιποίησης χεριών ή και ποδιών: είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών και ποδιών (ονυχοπλαστική, προσθετική νυχιών, άλλες τεχνικές κ.λ.π).
– Αμιγές κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών είναι: το κατάστημα, εντός του οποίου παρέχονται μόνο οι υπηρεσίες περιποίησης χεριών και ποδιών
– Μικτό κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών, είναι: το κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών, που θα λειτουργεί μαζί με κομμωτήρια – κουρεία, καταστήματα εμπορίας ειδών καλλυντικών, εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος – διαιτητικές μονάδες, ξενοδοχεία και θαλασσοπλοούντα πλοία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
Απαραίτητη η προέγκριση Δημαρχιακής Επιτροπής για την έκδοση άδειας εκτός την προέγκριση τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :
1) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με τα μέτρα πυρασφάλειας του καταστήματος
2) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ή (εάν υπάρχει) και του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή των κατοίκων που διαμένουν άνωθεν του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή ελλείψει κανονισμού η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου αυτού για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Εάν το κατάστημα είναι οριζόντια ιδιοκτησία θα πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη. Δήλωση του ιδιοκτήτη. Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι θεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής.
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιγραφή και ο τίτλος του καταστήματος θα είναι στα Ελληνικά. Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι θεωρημένη σχετικά με το γνήσιο της υπογραφής.
4) Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας από την Εφορία και τυχόν μεταβολών.
5) Μία φωτογραφία πρόσοψης του καταστήματος πρόσφατη που να περικλείει και την επιγραφή στην οποία θα αναγράφεται το είδος του καταστήματος
6) Τρεις ( 3 ) πρόσφατες φωτογραφίες ενδιαφερομένου (ή υπευθύνου της εταιρείας)
7) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (υπηρεσιακά)
8) Βιβλιάριο Υγείας ενδιαφερομένου από Υγειονομικό (για εταιρεία: υπευθύνου) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
9) Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο, από οποιαδήποτε αιτία – (με 1 λογαριασμό της Δ.Ε.Η. του καταστήματος και 1 κάτοψη )
10) Παλιά άδεια λειτουργίας, αν υπάρχει (πρωτότυπο με σχεδιάγραμμα )
Αν πρόκειται για Εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της και
Α) Για εταιρίες Ο.Ε. & Ε.Ε. :στοιχεία όλων των εταίρων (φωτ/φα Α.Δ.Τ.)
Β) Για εταιρίες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : στοιχεία μετόχων ή εταίρων που εκπροσωπούν την εταιρία, το Φ.Ε.Κ. και πρακτικό του Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτει ο Υγειονομικός Υπεύθυνος. Άδεια ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας ( για αλλοδαπούς)  Σημείωση :
Αν ο υπεύθυνος για την φροντίδα άκρων δεν είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας αλλά εργαζόμενος τότε θα πρέπει απαραιτήτως να του γίνει πρόσληψη και να προσκομιστούν και τα ατομικά του στοιχεία (φωτ/φο Α.Δ.Τ., μη οφειλή, βιβλιάριο υγείας) κατά την παραλαβή της άδειας.