Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος Ecolabel σε καλλυντικά

 Απόφαση της Επιτροπής, σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση (2014/893/ΕΕ)
 Το Γενικό Πλαίσιο των Κριτηρίων 

1.Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς: κρίσιμος όγκος αραίωσης (CDV)Η συνολική τοξικότητα CDV του προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις οριακές τιμές του ορίζονται στην οδηγία

2.Βιοαποδομησιμότηταα)   Βιοαποδομησιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιώνΌλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες είναι άμεσα βιοαποδομήσιμες σε αερόβιες και βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες.β)   Βιοαποδομησιμότητα των οργανικών εισερχόμενων ουσιώνΗ περιεκτικότητα του προϊόντος σε όλες τις οργανικές εισερχόμενες ουσίες που είναι μη βιοαποδομήσιμες σε αερόβιες συνθήκες (που δεν είναι άμεσα βιοαποδομήσιμες) (aNBO) και μη βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες (anNBO) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται στην οδηγία

3.Αποκλειόμενης ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα)

Συγκεκριμένες εισερχόμενες ουσίες και μείγματα των οποίων η χρήση απαγορεύεται

Οι ακόλουθες εισερχόμενες ουσίες και μείγματα δεν πρέπει να περιέχονται στο προϊόν ούτε ως συστατικά της σύνθεσης αυτού ούτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος:

Αιθοξυαλκυλοφαινόλες (APEO) και άλλα παράγωγα αλκυλοφαινολών·Νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA)Βορικό οξύ, βορικές και υπερβορικές ενώσειςΝιτρομόσχοι και πολυκυκλικοί μόσχοιΟκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνιο (D4)·Βουτυλ-υδροξυτολουόλιο (BHT)Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) και τα άλατά του, καθώς και φωσφονικές ενώσεις που δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμες·

Τα ακόλουθα συντηρητικά: triclosan, paraben, φορμαλδεΰδη και προϊόντα που ελευθερώνουν φορμαλδεΰδη.Οι ακόλουθες αρωματικές ουσίες και συστατικά μειγμάτων αρωματικών ουσιών: Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC), ατρανόλη και χλωροατρανόλη

·ΜικροπλαστικάΝανοάργυρος.Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών πρέπει να υποβάλει υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης συνοδευόμενη από δηλώσεις των παραγωγών των μειγμάτων, όταν κρίνεται σκόπιμο, που βεβαιώνουν ότι οι αναφερόμενες ουσίες και/ή μείγματα δεν περιέχονται στο προϊόν.

Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Δεν επιτρέπεται να απονέμεται σε προϊόν που περιέχει ουσίες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου που αναφέρονται στον πίνακα 3 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Αρωματικές ουσίες

Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για παιδιά και διατίθενται στο εμπόριο δεν πρέπει να περιέχουν αρωματικές ουσίες.Η παρασκευή και ο χειρισμός των εισερχόμενων ουσιών ή μειγμάτων που προστίθενται στο προϊόν ως αρωματικές ουσίες ακολουθούν τον κώδικα πρακτικής της Διεθνούς Ένωσης Αρωματικών Ουσιών [International Fragrance Association (IFRA)].

Συντηρητικά

Το προϊόν επιτρέπεται να περιέχει συντηρητικά, υπό τον όρο ότι δεν είναι βιοσυσσωρεύσιμα.

Χρωστικές

Οι χρωστικές ουσίες στο προϊόν δεν πρέπει να είναι βιοσυσσωρεύσιμες.

4.Συσκευασία

Η πρωτογενής συσκευασία πρέπει να είναι σε άμεση επαφή με το περιεχόμενο.Δεν επιτρέπονται πρόσθετες συσκευασίες για το προϊόν που πωλείται, π.χ. φιάλη σε χαρτοκιβώτιο, με εξαίρεση τη δευτερογενή συσκευασία στην οποία ομαδοποιούνται δύο ή περισσότερα προϊόντα (π.χ. προϊόν και συσκευασία επαναπλήρωσης).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: ο αιτών πρέπει να υποβάλει υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης.

5.Βιώσιμης προέλευσης φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο και τα παράγωγά τους

Το φοινικέλαιο, το φοινικοπυρηνέλαιο και τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται στο προϊόν πρέπει να προέρχεται από φυτείες που πληρούν τα κριτήρια για την αειφόρο διαχείριση.

6.Καταλληλότητα προς χρήση

Η ικανότητα του προϊόντος να εκπληρώνει την κύρια λειτουργία του (π.χ. καθαρισμός, φροντίδα) και κάθε δευτερεύουσα λειτουργία για την οποία διατυπώνεται σχετικός ισχυρισμός (π.χ. αντιπιτυριδικό, προστασία χρώματος κ.λπ.) πρέπει να καταδεικνύεται είτε με εργαστηριακή(-ές) δοκιμή(-ές) είτε με δοκιμή από τους καταναλωτές. 7.Πληροφορίες που αναγράφονται επί του οικολογικού σήματος της ΕΕΤο προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου περιέχει το ακόλουθο κείμενο:Μειωμένες επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα.Πληροί αυστηρές απαιτήσεις βιοαποδομησιμότητας.Περιορίζει τα απόβλητα συσκευασίας.