Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κριτήρια παραγωγής Φυσικών Καλλυντικών

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Επεξεργασία
α ) Φυσικές μέθοδοι (π.χ. εξώθηση, φυγοκέντρησης , διήθησης, απόσταξης , εκχύλισης , διήθησης , τεχνικές προσρόφησης , κατάψυξης, και ξήρανσης),
β) Μικροβιολογικές ή ενζυματικές μέθοδοι .
Σε αυτές τις μεθόδους πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μικροοργανισμοί και ένζυμα
Η διαδικασία εκχύλισης μπορεί να πραγματοποιείται με νερό, αιθυλική αλκοόλη και άλλους κατάλληλους διαλύτες με φυσική προέλευση .
Αρώματα
Μόνο τα φυσικά αρώματα των οποίων τα ονόματα και οι ορισμοί συμμορφώνονται το Διεθνές πρότυπο ISO 9235 , καθώς και τυχόν ουσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το Πρότυπο που έχουν απομονωθεί με φυσικές μεθόδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φυσικά καλλυντικά προϊόντα.
Συνθετικά αναδημιουργημένα αιθέρια έλαια, αρώματα παρόμοια με φυσικά καθώς και χημικώς τροποποιημένες φυσικές πρώτες ύλες , δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αρωματικές συνθέσεις που είναι χαρακτηρισμένες ως φυσικές.
Συντηρητικά
Τα ακόλουθα συντηρητικά , που είναι παρόμοια με φυσικά ,μπορούν να χρησιμοποιούνται στα φυσικά καλλυντικά όπως ορίζεται εκεί οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Βενζοϊκό οξύ και τα άλατά του Βenzoic acid and its salts
Προπιονικό οξύ και τα άλατά του Propionic acid and its salts
Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του Salicylic acid and its salts
4 – Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 4- Hydroxybenzoic acid, its salts and esters
Μυρμηκικό οξύ Formic acid
2-Φαινοξυαιθανόλη 2-Phenoxyethanol
Βενζυλική αλκοόλη Benzyl alcohol
Σορβικό οξύ Sorbic acid
Φυσικά καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν οποιοδήποτε από αυτά τα συντηρητικά πρέπει να φέρουν σαφώς στις πληροφορίες το όνομα του συντηρητικού κοντά στην ένδειξη φυσικό καλλυντικό προϊόν.
Γαλακτοποιητές
Οι γαλακτοποιητές (Emulsifiers) που λαμβάνονται από τις ακόλουθες φυσικές ουσίες μέσω υδρόλυσης, εστεροποίησης επανεστεροποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή φυσικών καλλυντικών προϊόντων:
Λίπη και έλαια Fats and oils
Κεριά Waxes
Λεκιθίνη Lecithins
Λανολίνη Lanolin
Μονο-, olgo-και πολυσακχαρίτες Mono-, olgo-, and polysaccharides
Πρωτεΐνες Proteins
Λιποπρωτεΐνες Lipoproteins

Σύμφωνα με το πρότυπο της NaTrue

Α .Μόνο πρώτες ύλες φυσικής προσέλευσης, κάποιες συνθετικές πρώτες ύλες και πρώτες ύλες παραγόμενες από φυσικά συστατικά, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.
Β . Μόνο φυσικές διεργασίες, συμπεριλαμβανόμενης της εκχύλισης με τα μέσα εκχύλισης και καθαρισμού που αναγράφονται στο Παράρτημα 1α του προτύπου και παράγοντες ρύθμισης του pH που αναγράφονται στο Παράρτημα 1β, επιτρέπονται για την παραλαβή και περαιτέρω επεξεργασία τους.
Επιπλέον, ενζυματικές και μικροβιολογικές μέθοδοι επιτρέπονται μόνο όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ένζυμα ή μικροοργανισμοί που υπάρχουν στη φύση, ενώ οι συνθήκες και η επεξεργασία τους μοιάζουν με αυτές που υπάρχουν στη φύση.
Γ .Πρώτες ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης, καθώς και τελικά προϊόντα δεν πρέπει να υπόκεινται σε ιονίζουσα ακτινοβολία.
Η λεύκανση των φυσικών ενώσεων επιτρέπεται μόνο όταν αυτή δεν γίνεται με χρήση χλωρίνης (υποχλωριώδες νάτριο).
Δ, Συνθετικά – όμοια των φυσικών συστατικά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, μόνο εφόσον φυσικά συστατικά δεν μπορούν να ανακτηθούν απευθείας από τη φύση με τη χρήση τεχνικών μέσων. Τα Συνθετικά – όμοια των φυσικών συστατικά συμπεριλαμβάνονται σε κλειστές λίστες (λίστες επιτρεπόμενων ουσιών).
Ε .Συστατικά που προκύπτουν από χημική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο όταν, τεκμηριωμένα, ο σκοπός χρήσης τους δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης φυσικών συστατικών. Τα Συστατικά που προκύπτουν από χημική τροποποίηση των αντίστοιχων φυσικών, παράγονται πάντα από φυσικές πρώτες ύλες, αν και το ορυκτέλαιο αποκλείεται σαν πρώτη ύλη. Τα συστατικά αυτά, θα πρέπει να παρασκευάζονται με διεργασίες που βασίζονται σε φυσιολογικούς μηχανισμούς (π.χ. σχηματισμός γλυκεριδίων από λιπαρά οξέα). Οι χημικές διεργασίες για την παρασκευή τους, θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο.
Δ Όσον αφορά στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMOs), τα τελικά προϊόντα και οι πρώτες ύλες, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα ένζυμα και μικροοργανισμοί, αυτά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας
Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται επίσης και στην περίπτωση συστατικών τα οποία δεν καλύπτονται από τον παραπάνω Κανονισμό (π.χ. μη βιολογικά συστατικά, μη-τρόφιμα, ή μη- πρώτες ύλες ζωοτροφών).
Αρώματα
Το πρότυπο NaTrue συμπίπτει με αυτό των κατευθυντηρίων γραμμών των εμπειρογνομώνων του Συμβουλίου της Ευρώπης
Επιφανειοδραστικές ουσίες
Η NaTrue εξειδικεύει ότι οι επιφανειοδραστικές ουσίες πρέπει να είναι απολύτως βιοαδιασπώμενες σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού της ΕΕ σε σχέση για τα απορρυπαντικά (648/2004).
Συντηρητικά
Το πρότυπο της NaTrue περιέχει έναν κατάλογο συντηρητικών σχεδόν ίδιο με αυτό των κατευθυντήριων γραμμών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης
Επίσης η NaTrue περιλαμβάνει μια λίστα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή φυσικών καλλυντικών από ανόργανες χρωστικές ουσίες και μέταλλα που είναι παρόμοια φυσικές

Σύμφωνα με τα πρότυπα Cosmos

Η Cosmos συνιστά ένα εξαντλητικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου για το κάθε στάδιο παραγωγής με την ενσωμάτωση σε αυτή τη αίσθησης της πράσινης χημείας .
Επί πλέον ,ταξινομεί τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φυσικών καλλυντικών σε πέντε κατηγορίες , εξειδικεύοντας για τη κάθε μία από αυτές την διαδικασία παραγωγής καθώς και αν μπορούν τα συστατικά αυτά να πιστοποιηθούν ως βιολογικά :
Πρώτη κατηγορία : Το νερό
Η ποιότητά του είναι σημαντική. Πρέπει να είναι καθαρό και φυσικά αλλά δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ως βιολογικό
Δεύτερη κατηγορία: Ορυκτά συστατικά
Αναγκαία στην παραγωγή .Απαιτούνται καθαροί περιβαλλοντικοί κανόνες στην χρήση τους και περαιτέρω επεξεργασία
Στο παράρτημα IV του προτύπου αναφέρονται τα οργανικά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Τα ορυκτά καθώς και τα συστατικά που προέρχονται από αυτά δεν μπορούν να αξιολογηθούν ως βιολογικά
Τρίτη κατηγορία : Φυσικά συστατικά
Περιλαμβάνεται ένας λεπτομερής κατάλογος για τη εξαγωγή και επεξεργασία αυτών των συστατικών. Μεταξύ αυτών
-Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διεθνούς συνθήκης για τα απειλούμενα είδη«Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora»
-Απαγορεύεται η χρήση γενετικώς τροποποιημένων φυτών ή συστατικών τους
-Απαγορεύεται η χρήση πρώτων υλών από ζωντανά ή σφαγιασθέντα ζώα
-Επιτρέπεται η χρήση συστατικών από ζώα εφόσον αυτά τα συστατικά παράγονται από αυτά αλλά δε είναι τμήμα τους
Τέταρτη κατηγορία : Φυσικά συστατικά που προήλθαν με χημικές διεργασίες
Επαναλαμβάνεται σε ένα μεγάλο μέρος η λίστα που αφορά την τρίτη κατηγορία και επι πλέον ορίζεται ότι «Φυσικά συστατικά που προήλθαν με χημικές διεργασίες , ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πράσινης χημείας»
Πέμπτη κατηγορία : άλλα συστατικά
Σε αυτήν περιλαμβάνονται μια σειρά άλλα απαραίτητα συστατικά – κυρίως συντηρητικά – που δεν προέρχονται από την φύση καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά φυσικά συστατικά
Τα συστατικά αυτά περιγράφονται στο παράρτημα V και σε ότι αφορά τα συντηρητικά σε ένα μεγάλο βαθμό συμπίπτει με αυτά των κατευθυντήριων γραμμών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων
Τέλος και το πρότυπό της Cosmos -όπως και της NaTrue –απαγορεύει ορισμένα υλικά και μεθόδους που θα μπορούσαν ναι είναι ασύμβατα με φυσικά καλλυντικά, όπως η χρήση των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών ,τα νανοϋλικά, διεργασίες ακτινοβόλησης .