Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Λίστα ενδοκρινικών διαταρακτών για τα καλλυντικά

Κατάλογος προτεραιότητας των δυνητικών ενδοκρινικών διαταρακτών στα καλλυντικά θα δημοσιευθεί στις αρχές του επόμενου έτους σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .
Παράλληλα , η ίδια έκθεση αξιολογεί ως επαρκή τα ρυθμιστικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των ενδοκρινικών διαταρακτών στα καλλυντικά..

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 7 Νοεμβρίου, αποτελεί μέρος της καθυστερημένης επανεξέτασης του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα όσον αφορά τις ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.
Σύμφωνα με  αυτή  ,  οι διατάξεις για τον έλεγχο των χημικών ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές στα καλλυντικά είναι «επαρκείς»,
Η επανεξέταση , όπως είπε η Επιτροπή, δεν αποκάλυψε τίποτα που να “δικαιολογεί την παρέκκλιση από το καθεστώς που σχεδίασε ο νομοθέτης για την αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια των ενδοκρινικών διαταρακτών στα καλλυντικά”.
Ο κανονισμός για τα καλλυντικά, πρόσθεσε, παρέχει “τα κατάλληλα εργαλεία” για τη ρύθμιση της χρήσης καλλυντικών ουσιών που παρουσιάζουν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, ο κανονισμός δεν περιέχει ειδικές διατάξεις για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

Λίστα προτεραιότητας
Η Επιτροπή δήλωσε, ότι στις αρχές του επόμενου έτους, θα καταρτίσει κατάλογο προτεραιοτήτων για πιθανούς ενδοκρινικούς διαταράκτες που δεν έχουν ήδη απαγορευτεί από τη χρήση σε καλλυντικά προϊόντα ή ειδικές απαγορεύσεις που ισχύουν για ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR) .
Αντιμετώπιση των ενδοκρινικών διαταρακτών ( EDC)
Ένας συνδυασμός εργαλείων της ΕΕ είναι διαθέσιμος για την αντιμετώπιση των EDC στα καλλυντικά, ανέφερε η Επιτροπή. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα καλλυντικά, η χρήση μιας πιθανής EDC απαιτεί επιστημονική γνώμη από την SCCS.
Όταν η αξιολόγηση ασφάλειας της SCCS καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία ουσιών που θεωρούνται EDC, η Επιτροπή μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης τους στα καλλυντικά “κατά περίπτωση”.
Η SCCS έχει ήδη αξιολογήσει καλλυντικά συστατικά για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν τις ιδιότητες, όπως μερικά parabens, πρόσθεσε η Επιτροπή.
Όσον αφορά άλλες νομοθεσίες, οι χημικές ουσίες με τέτοιες ιδιότητες στα καλλυντικά απαγορεύονται όταν:
-Ταξινομούνται ως CMRs σύμφωνα με τον κανονισμό CLP – εκτός εάν μια ειδική παρέκκλιση είναι πλήρως αιτιολογημένη και επιστημονικά εγκριθεί από το SCCS · και
-έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς μπορούν να απαγορευθούν βάσει του κανονισμού REACH .
Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στα βιοκτόνα και στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεν έχουν άμεσες νομικές συνέπειες για άλλους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τα καλλυντικά, ανέφερε η Επιτροπή.